• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
ถามิโก
วัดท่าทอง
42
กนฺตวีโร
วัดวังสวรรค์
43
เขมชโย
วัดเชิงคีรี
44
จนฺทาโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
45
สุชวโร
วัดป่าข่อย
46
คุณากโร
วัดคลองกระจง
47
กนฺตวีโร
วัดหนองแหน
48
สุทฺธจิตฺโต
วัดบึงภูเต่า
49
คุตฺตวํโส
วัดราษศรัทธาธรรม
50
วฑฺฒโน
วัดศรีสหกรณ์
51
ธมฺมปิโต
วัดคลองพระรอด
52
ธมฺเมสโก
วัดท่าเกย
53
กนฺตสาโร
วัดคลองยาง
54
วราโภ
วัดกำแพงงาม
55
วรญาโณ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
56
ธีรวโร
วัดหนองตูม
57
สุธมฺโม
วัดท่าเกย
58
สนฺตมโน
วัดชัยสิทธาราม
59
อุปสโม
วัดหนองบัว
60
พนธุวรธมฺโม
วัดกระชงคาราม
61
ปภากโร
วัดโป่งฟาง
62
กุศลจิตฺโต
วัดใหญ่
63
สิริวฑฺฒโน
วัดบึง
64
จนฺทูปโม
วัดหนองอ้อ
65
กตกุสโล
วัดบัวใหญ่
66
สุจิตฺโต
วัดธรรมปัญญาราม
67
อติสโย
วัดเนินยาง
68
ภูวเมโธ
วัดขุนนาวัง
69
ฐิตมโน
วัดราชธานี
70
อรินฺทโก
วัดทะเลลอย
71
ฐิตมโน
วัดลาย
72
จนฺทวํโส
วัดคลองกระจง
73
ธมฺมจาโร
วัดกงไกรลาศ
74
เขมาภิรโต
วัดบ่อทองอุดมธรรม
75
โชติปญฺโญ
วัดคุ้งยาง
76
โชติโก
วัดคลองสระเกต
77
ติกฺขปญฺโญ
วัดคูหาสุวรรณ
78
นิสฺสโภ
วัดไทยชุมพล
79
อคฺคจิตฺโต
วัดตลิ่งชัน
80
สุมุตฺโต
วัดใหม่โพธิ์ทอง
81
ฐานวโร
วัดจันวนาประชากร
82
ปญฺญาวโร
วัดหนองหญ้าปล้อง
83
กตสาโร
วัดชัยสิทธาราม
84
ปญฺญาทีโป
วัดทุ่งมหาชัย
85
ธมฺมวโร
วัดใหม่สุขเกษม
86
ปริปุณฺโณ
วัดมุจลินทาราม
87
ปรกฺกโม
วัดคลองตะเข้
88
อปฺปฏิภโย
วัดใหม่เจริญผล
89
อคฺควณฺโณ
วัดชัยอุดม
90
โชติปญฺโญ
วัดใหม่โพธิ์ทอง
ทั้งหมด 164 รายการ
3 / 4