• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
ปิยธมฺโม
วัดโพธาราม
62
สุขิโต
วัดปัจจันตคารามวาสี
63
สนฺตจิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
64
สิทฺธินนฺโท
วัดหนองโว้ง
65
ธีรปญฺโญ
วัดดอนระเบียง
66
เวรมุตฺโต
วัดไผ่ล้อม
67
กตธมฺโม
วัดบึงภูเต่า
68
สนฺติกโร
วัดดอนประดู่
69
กลฺยาโณ
วัดกระชงคาราม
70
ธมฺมโชโต
วัดท่าฉนวน
71
ฉนฺทสาโร
วัดกงไกรลาศ
72
โชติธมฺโม
วัดศรีสหกรณ์
73
กิตฺติธโร
วัดกำแพงงาม
74
อิทฺธิโชโต
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ทั้งหมด 164 รายการ
4 / 4