• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
โสภโณ
วัดมะตูม
22
เตชธมฺโม
วัดรุ้งวิไลรัตนราม
23
วิสุทโธ
วัดวังยาวสามัคคีธรรม
24
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าสัก
25
เตชปญโญ
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต
26
อินฺทาโภ
วัดโคกใหญ่
27
เตชพโล
วัดพรหมพิราม
28
อตฺถโจโน
วัดสุนทรประดิษฐ์
29
ปญฺญาวโร
วัดสุนทรประดิษฐ์
30
ฐานวิปุโล
วัดโคกสลุด
31
ภทฺทธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
32
กตธมฺโม
วัดป่าสัก
33
โอหิตภาโร
วัดบัวทอง
34
สุเมโธ
วัดทองหลาง
35
กนฺตาโภ
วัดพระขาวชัยสิทธิ์
36
จิณฺณธมฺโม
วัดศรีรัตนาราม
37
ปภากโร
วัดศรีโสภณ
38
สุธมฺโม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
39
สนฺติสุโข
วัดตะโม่
40
สิทฺธิชโย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
41
ปภากโร
วัดสวนร่มบารมี
42
ปรกฺกโม
วัดบ้านมุง
43
มหาวิริโย
วัดทับยายเชียง
44
คุณธมฺโม
วัดธรรมจักร
45
สจฺจวโร
วัดย่านใหญ่
46
คมฺภีรปญฺโญ
วัดจันทร์ตะวันออก
47
รกขฺตจารี
วัดราชบูรณะ
48
ติกฺขวีโร
วัดยาง
49
ปิยสาสโน
วัดสนามคลีตะวันออก
50
อติภทฺโท
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
51
ตปสีโล
วัดศรีมงคล
52
สุฐานวุฑฺฒี
วัดพระสรีรัตนมหาธาตุ
53
พิมพสิริ
วัดนาขาม
54
รตินฺธิโร
วัดศรีบุญมายิการราม
55
ธนวฑฺฒโน
วัดพระสรีรัตนมาหธาตุ
56
จารุวณฺโณ
วัดวังปลาดุก
57
อาภากโร
วัดสันติวัน
58
ณฏฺฐิโก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
59
มหิสสฺโร
วัดสำนักสงฆ์ป่ามะม่วง
60
สิริธมฺโม
วัดบ้านพร้าว
61
กิตตฺติปาโล
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
62
ปญฺญาวชิโร
วัดราชบูรณะ
63
สิริมงฺคโล
วัดปลักแรด
64
นริสฺสโร
วัดอัมพรินทร์คูหา
65
กิตฺติฐาโน
วัดเกษตรสุขวนาราม
66
อมรธมฺโม
วัดราชบูรณะ
67
มหาวายาโม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
68
กนฺตาโภ
วัดถ้ำทองเจริญธรรม
69
กิตฺติโก
วัดปากดง
70
อธิปุญฺโญ
วัดกระบังมังคลาราม
ทั้งหมด 265 รายการ
2 / 6