• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
101
อคฺคปญฺโญ
วัดวังนกแอ่น
102
ตโมนุโท
วัดสุดสวาท
103
ปญฺญาทีโป
วัดเนินมะเกลือนาราม
104
ปญฺญาทีโป
วัดทับยายเชียง
105
อตฺตมโน
วัดไทรย้อย
106
อาภาโส
วัดราษฎร์สถิต
107
ปุญฺญผโล
วัดกรับพวงเหนือ
108
ปิยทสฺสี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
109
ถาวโร
วัดบ้านน้อย
110
ฉนฺทธมฺโม
วัดศรีโสภณ
111
จารุธมฺโม
วัดวังมะด่าน
112
จนฺทปญฺโญ
วัดห้วยน้ำอุ่น
113
ขนฺติสาโร
วัดวังวน
114
อาภากโร
วัดสวนร่มบารมี
115
สุขิโต
วัดนิมิตรธรรมาราม
ทั้งหมด 265 รายการ
6 / 6