• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดกุงแกง
2
-
วัดม่วยต่อ
3
-
วัดดอกเอื้อง
4
-
วัดหมื่นตูม
5
-
วัดหมื่นตูม
6
-
วัดม่วยต่อ
7
-
วัดม่วยต่อ
8
-
วัดม่วยต่อ
9
-
วัดบ้านฟ่อน
10
-
วัดม่วยต่อ
11
ธีรวโร
วัดห้วยผักกูด
12
จารุวณฺโณ
วัดสามหลัง
13
นรินฺโท
วัดต้นลาน
14
คุณวีโร
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
15
ปัญญาวฑโฒ
วัดปางไม้แดง
16
อาภทฺธโร
วัดท้าวบุญเรือง
17
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดมหิงสาวาส
18
จิตฺตปุญโญ
วัดเสาหิน
19
ชยาภิณณฺโท
วัดนาฟ่อน
20
มหาวุฒโท
วัดอุทัยธาราม
21
กุลวฑฺฒโน
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
22
ตวํสีโล
วัดกุงไม้สัก
23
ชยฺยเมธี
วัดดับภัย
24
กตทีโป
วัดทุ่งรวงทอง
25
ปุญฺญวํโส
วัดบ้านมืดหลอง
26
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
27
อตฺตทโม
วัดสบป่อง
28
ธมฺมกาโม
วัดสันก้างปลา
29
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
30
-
วัดม่วยต่อ
31
ถิรปุญฺโญ
วัดศรีงาม
32
เอกวิริโย
วัดหนองบัว
33
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
34
โฆสธมฺโม
วัดแม่สะนาม
35
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
36
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
37
จิตปุญฺโญ
วัดอาศรมป่าหนา
38
สีลโชโต
วัดดอกม่วงคำ
39
เตชวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
40
ฐิตเมโธ
วัดดอนแก้ว
41
ฐานิสฺสโร
วัดป่าปุ๊
42
กมโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
43
พฺรหฺมวณฺโณ
วัดนิวาสสถาน
44
อภิฉันโท
วัดอาศรมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
45
สุทธเมธี
วัดสันโป่ง
46
สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง
47
จิรวฑฺฒโน
วัดสันป่าเหลียง
48
ญาณเมธี
วัดสอาดกุญชร
49
สุเมธโส
วัดหางดง
50
จนฺทวํโส
วัดมะคายอน
ทั้งหมด 535 รายการ
1 / 11