• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
181
ปญฺญาวชิโร
วัดแม่เกาะ
182
ปภสฺสโร
วัดผาผ่า
183
เตชวโร
วัดทุ่งยาว
184
กลฺยาณวาโจ
วัดต่อแพ
185
กิตฺติญาโณ
วัดห้วยเดื่อ
186
เตชปญฺโญ
วัดฟ้ามุ่ย
187
-
วัดแม่ฮ้อยเงิน
188
จนฺทวํโส
วัดเชียงหมั้น
189
จนฺทวณฺโณ
วัดธัมมิกาวาส
190
สุวณฺโณ
วัดอุดมชัยราษฎร์
191
สิริจนฺโท
วัดศรีมงคล
192
ปญฺญาวชิโร
วัดหนองคัน
193
อุปลคุโณ
วัดวังกอง
194
ทีปธมฺโม
วัดจำลอง
195
ธมฺมสุนฺทโร
วัดพร้าวหนุ่ม
196
สุจิตฺโต
วัดนาเม็ง
197
ฐานุตฺตโร
วัดม่วยต่อ
198
สนฺติกโร
วัดท่าข้าม
199
สีลธโร
วัดเทพาราม
200
วุฑฺฒิจารี
วัดกัญจน์นิธยาราม
201
สิรินฺธโร
วัดจอมคีรี
202
สุทฺธิญาโณ
วัดถาวรรังษี
203
ญาณจารี
วัดอุดมชัยราษฎ์
204
คมฺภีรเมธี
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
205
วิสุทฺโธ
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
206
อคฺคธมฺโม
วัดหนองเหียง
207
สุมงฺคโล
วัดสันป่าเหลียง
208
ฐิตวิริโย
วัดเมืองเล็น
209
กนฺตสีโล
วัดโสภณาราม
210
เกตุธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
211
ปญฺญาสาโร
วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว
212
ติกฺขปญฺโญ
วัดดอนปิน
213
ชีวสุทฺโธ
วัดบ้านโป่ง
214
วชิรเมธี
วัดนิวาสสถาน
215
กนฺตจาโร
วัดแม่แก้ดน้อย
216
วิริยธมฺโม
วัดม่วยต่อ
217
นริสฺสโร
วัดแม่กะหลวง
218
ธมฺมเสฏโฐ
วัดสันทราย
219
จนฺทวํโส
วัดธัมมิกาวาส
220
มนุญฺโญ
วัดหลักพัน
221
เขมรโต
วัดร่ำเปิง
222
อติสฺโย
วัดเชียงยืน
223
จนฺทวํโส
วัดหนองหล่ม
224
ปภสฺสโร
วัดป่างิ้ว
225
กิตติญาโณ
วัดหาดนาค
226
ทนฺตจิตฺโต
วัดปิยาราม
227
ปิยธมฺโม
วัดห้วยเป้า
228
ปญฺญาวโร
วัดเทพประสิทธิ์(ปางสัก)
229
ชวนปญฺโญ
วัดเหล่าก๋อง
230
กลฺยาณธมฺโม
วัดเมืองวะ
ทั้งหมด 535 รายการ
10 / 11