• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
201
กลฺลยาณวุฑฺโฒ
วัดท่าเรือน
202
เขมปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
203
ญาณวโร
วัดแม่โจ้
204
สนฺตจิตฺโต
วัดแม่อีด
205
สุปญฺโญ
วัดพระธาตุปูแช่
206
นนฺทชโย
วัดเขื่อนผาก
207
มนสฺสธมฺโม
วัดหนองแหย่ง
208
ชยาภิรโต
วัดต้นงิ้ว
209
กิตฺติโสภโณ
วัดสันคะยอม
210
ปญฺญาธโร
วัดน้ำบ่อหลวง
211
อนามโย
วัดถ้ำเชียงดาว
212
ญาณวีโร
วัดทรายมูล
213
วรธมฺโม
วัดบ้านวาก
214
ปิยธมฺโม
วัดบ่อพะแวน
215
ธีรภทฺโท
วัดร่ำเปิง
216
ปภสฺสโร
วัดสีลาอาสน์
217
ชินวํโส
วัดป่าเหมือด
218
ธมฺมทีโป
วัดหนองหอย
219
อตตรกฺโข
วัดสบแจ่ม
220
กิตฺติญาโณ
วัดดอยจอมแจ้ง
221
สุธีโร
วัดห้วยไคร้
222
สุวโจ
วัดสันป่าสัก
223
ชาคโร
วัดแม่ตุงติง
224
ชยวุฑฺโฒ
วัดอัมพวัน
225
สุขิโต
วัดศรีโสดา
226
กิตฺติวณฺโณ
วัดปัณณาราม(ต้นหนุน)
227
อินฺทรปญฺโญ
วัดต้นแก้ว
228
กิตฺติวณฺโณ
วัดเทพอำนวย
229
กิตติธีโร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
230
กิตฺติวิสุทฺโธ
วัดศรีโสดา
231
จนฺทสโร
วัดป่าพร้าวใน
232
กนตฺสีโล
วัดกัญจน์นิธยาราม
233
สิริภทฺโท
วัดเวฬุวัน
234
กิตฺติปญฺโญ
วัดดอนศรีสะอาด
235
กิติภทฺโท
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
ทั้งหมด 535 รายการ
11 / 11