• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สุกิจฺโจ
วัดศรีโสดา
22
กิตฺติวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุสบฝาง
23
เขมิโย
วัดโพธาราม
24
สุจิณฺโณ
วัดปางคาม
25
ฐิตมโน
วัดศรีโสดา
26
ฐิตมโน
วัดม่วยต่อ
27
ถิรจิตฺโต
วัดอุโมงค์
28
อริยวํโส
วัดต้นโชค
29
อินทฺปญฺโญ
วัดมงคลทุ่งแป้ง
30
เอกคฺคจิตฺโต
วัดบุปผาราม
31
คุณานนฺโท
วัดบุปผาราม
32
อุตฺตมสกฺโก
วัดแม่แพม
33
ปญฺญาธโร
วัดห้วยทรายใต้
34
สุทธิญาโณ
วัดป่าคา
35
อารยธมฺโม
วัดศรีลังกา
36
อานันโท
วัดอาศรมบ้านห้วยขมิ้นนอก
37
อาภสฺสโร
วัดพระธาตุจอมกิตติ
38
อาทิปญฺโญ
วัดปางเติม
39
เตชธมฺโม
วัดพระธาตุดอยกองมู
40
อาทิจฺโจ
วัดปางล้อ
41
อภินนฺโท
วัดศรีโสดา
42
ถาวโร
วัดหัวนา
43
ณาณสํวโร
วัดปากทาง
44
นามูล
วัดดอกเอื้อง
45
โชติธมฺโม
วัดศรีโสดา
46
จารุธมฺโม
วัดผาผ่า
47
ญาณวิสุทฺธี
วัดศิริษัยนิมิตร
48
โสภณจิตฺโต
วัดป่าเดื่อ
49
อธิปุญฺโญ
วัดอุทัยธาราม
50
จนฺทรํสี
วัดสันปง
51
ถิรธมฺโม
วัดแม่ผาปู
52
อนุตฺตโร
วัดศรีโสดา
53
ปญญาวชิโร
วัดสวนดอก
54
กนฺตปญฺโญ
วัดพระนอนสบคาบ
55
สุทฺธิจิตโต
วัดสันคะยอม
56
ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง
57
รกฺขิโต
วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง)
58
ฐิตสาโร
วัดหัวฝาย
59
โอภาโส
วัดชัยมงคล
60
ฐิตธมฺโม
วัดเมืองแปง
61
อนาลโย
วัดหมอแปง
62
ญาณาสโย
วัดเหล่าเป้า
63
อินฺทโชโต
วัดชัยมงคล(สบสา)
64
ชยานนฺโท
วัดคยานุสิทธิ์
65
สุทฺธมานโส
วัดดอนชื่น
66
ฐิตปญฺโญ
วัดต้นจันทน์
67
วชิรญาโณ
วัดม่วงคำ
68
โสภโณ
วัดสถิติบุญวาส
69
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
70
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
ทั้งหมด 535 รายการ
2 / 11