• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
สวํโร
วัดวังคัน
42
โชติปญฺโญ
วัดแม่ลานะ
43
ฐิตมงฺคโล
วัดป่าตาล
44
จตฺตมโล
วัดสองยอด
45
โชติธมฺโม
วัดเมืองแพม
46
ภทฺทวฑฺฒนจารี
วัดบ้านถ้ำ
47
พนชมุตฺโต
วัดท่าข้ามเหนือ
48
จนฺทโภ
วัดแก่นฟ้า
49
ตปสีโล
วัดบ้านไหม้
50
สิริปญฺโญ
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
51
ปุญฺญาคโม
วัดห้วยส้ม
52
เขมจารี
วัดมณีประดิษฐ์
53
ปญฺญวิชโย
วัดร้อยพร้อม
54
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านเหล่า
55
ชวนปญฺโญ
วัดกองก๋อย
56
อนลโส
วัดยางคราม
57
สุทสฺสโน
วัดหนองบัวเธียรสิริ
58
สิริจนฺโท
วัดห้วยหก
59
สุธีโร
วัดสบวิน
60
จิรธมฺโม
วัดบ้านหลวง
61
นนฺทเมโท
วัดพระนอนขอนม่วง
62
เขมจารี
วัดดวงดี
63
สุภทฺโท
วัดดอนเจดีย์
64
รตนโชโต
วัดบ้านแพะ
65
วรพโล
วัดสามหลัง
66
นนฺทภาโส
วัดจองคำ
67
คุณากโร
วัดหนองมะจับ
68
โสภณฺจิตฺโต
วัดโลกโมฬี
69
สุชาโต
วัดปางไฮ
70
ปุณฺณวุฑฺโฒ
วัดดวงดี
71
ธมฺมทีโป
วัดบ้านแปะ
72
อุตฺตมสกฺโข
วัดห้วยแก้ว
73
สิรินฺธโร
วัดดอนแก้ว
74
ธมฺมโชโต
วัดเจดียสถาน
75
กิตฺติโสภโณ
วัดโขงขาว
76
สิริมงฺคโล
วัดไชยมงคล
77
สญฺญจิตฺโต
วัดทุ่งโป่ง
78
สุชาโต
วัดศรีโสดา
79
อตฺตทนฺโต
วัดบ้านโป่ง
80
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
81
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
82
อุทกฺโค
วัดทุ่งรวงทอง
83
สุนนฺโท
วัดศรีโสดา
84
สิริปญฺโญ
วัดแม่ย่อย
85
ปญฺญาวชิโร
วัดปางปอย
86
จิตฺตทนฺโต
วัดมงคลชัยยาราม
87
สมจิตฺโต
วัดห้วยทราย
88
วรปญฺโญ
วัดป่าแดด
89
ถิรจิตฺโต
วัดธัมมิกาวาส
90
เขมฺจิตฺโต
วัดกิ่วหน่อ
ทั้งหมด 535 รายการ
3 / 11