• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
อภินนฺโท
วัดศรีโสดา
22
ณาณสํวโร
วัดปากทาง
23
นามูล
วัดดอกเอื้อง
24
โชติธมฺโม
วัดศรีโสดา
25
ญาณวิสุทฺธี
วัดศิริษัยนิมิตร
26
โสภณจิตฺโต
วัดป่าเดื่อ
27
อธิปุญฺโญ
วัดอุทัยธาราม
28
จนฺทรํสี
วัดสันปง
29
ถิรธมฺโม
วัดแม่ผาปู
30
อนุตฺตโร
วัดศรีโสดา
31
ปญญาวชิโร
วัดสวนดอก
32
กนฺตปญฺโญ
วัดพระนอนสบคาบ
33
สุทฺธิจิตโต
วัดสันคะยอม
34
รกฺขิโต
วัดมหาวนาภิมุข(แม่จ้อง)
35
ฐิตสาโร
วัดหัวฝาย
36
โอภาโส
วัดชัยมงคล
37
ญาณาสโย
วัดเหล่าเป้า
38
ชยานนฺโท
วัดคยานุสิทธิ์
39
สุทฺธมานโส
วัดดอนชื่น
40
ฐิตปญฺโญ
วัดต้นจันทน์
41
วชิรญาโณ
วัดม่วงคำ
42
โสภโณ
วัดสถิติบุญวาส
43
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
44
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
45
ฐิตมงฺคโล
วัดป่าตาล
46
จตฺตมโล
วัดสองยอด
47
ภทฺทวฑฺฒนจารี
วัดบ้านถ้ำ
48
ปุญฺญาคโม
วัดห้วยส้ม
49
เขมจารี
วัดมณีประดิษฐ์
50
ปญฺญวิชโย
วัดร้อยพร้อม
51
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านเหล่า
52
อนลโส
วัดยางคราม
53
สุทสฺสโน
วัดหนองบัวเธียรสิริ
54
สิริจนฺโท
วัดห้วยหก
55
สุธีโร
วัดสบวิน
56
จิรธมฺโม
วัดบ้านหลวง
57
นนฺทเมโท
วัดพระนอนขอนม่วง
58
เขมจารี
วัดดวงดี
59
วรพโล
วัดสามหลัง
60
คุณากโร
วัดหนองมะจับ
61
โสภณฺจิตฺโต
วัดโลกโมฬี
62
สุชาโต
วัดปางไฮ
63
ปุณฺณวุฑฺโฒ
วัดดวงดี
64
ธมฺมทีโป
วัดบ้านแปะ
65
อุตฺตมสกฺโข
วัดห้วยแก้ว
66
สิรินฺธโร
วัดดอนแก้ว
67
ธมฺมโชโต
วัดเจดียสถาน
68
กิตฺติโสภโณ
วัดโขงขาว
69
สิริมงฺคโล
วัดไชยมงคล
70
สญฺญจิตฺโต
วัดทุ่งโป่ง
ทั้งหมด 438 รายการ
2 / 9