• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
161
ปญฺญาวโร
วัดเทพประสิทธิ์(ปางสัก)
162
ชวนปญฺโญ
วัดเหล่าก๋อง
163
กลฺยาณธมฺโม
วัดเมืองวะ
164
กลฺลยาณวุฑฺโฒ
วัดท่าเรือน
165
เขมปญฺโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
166
ญาณวโร
วัดแม่โจ้
167
สนฺตจิตฺโต
วัดแม่อีด
168
สุปญฺโญ
วัดพระธาตุปูแช่
169
นนฺทชโย
วัดเขื่อนผาก
170
มนสฺสธมฺโม
วัดหนองแหย่ง
171
ชยาภิรโต
วัดต้นงิ้ว
172
กิตฺติโสภโณ
วัดสันคะยอม
173
ปญฺญาธโร
วัดน้ำบ่อหลวง
174
อนามโย
วัดถ้ำเชียงดาว
175
ญาณวีโร
วัดทรายมูล
176
วรธมฺโม
วัดบ้านวาก
177
ปิยธมฺโม
วัดบ่อพะแวน
178
ธีรภทฺโท
วัดร่ำเปิง
179
ปภสฺสโร
วัดสีลาอาสน์
180
ชินวํโส
วัดป่าเหมือด
181
ธมฺมทีโป
วัดหนองหอย
182
อตตรกฺโข
วัดสบแจ่ม
183
กิตฺติญาโณ
วัดดอยจอมแจ้ง
184
สุธีโร
วัดห้วยไคร้
185
สุวโจ
วัดสันป่าสัก
186
ชาคโร
วัดแม่ตุงติง
187
ชยวุฑฺโฒ
วัดอัมพวัน
188
สุขิโต
วัดศรีโสดา
189
กิตฺติวณฺโณ
วัดปัณณาราม(ต้นหนุน)
190
อินฺทรปญฺโญ
วัดต้นแก้ว
191
กิตฺติวณฺโณ
วัดเทพอำนวย
192
กิตติธีโร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
193
กิตฺติวิสุทฺโธ
วัดศรีโสดา
194
จนฺทสโร
วัดป่าพร้าวใน
195
กนตฺสีโล
วัดกัญจน์นิธยาราม
196
สิริภทฺโท
วัดเวฬุวัน
197
กิตฺติปญฺโญ
วัดดอนศรีสะอาด
198
กิติภทฺโท
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
ทั้งหมด 438 รายการ
9 / 9