• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สุจิณฺณธมฺโม
วัดสบป่อง
22
ปภสฺสโร
วัดทุ่งแพม
23
ปวฑฺฒโน
วัดขุ่ม
24
กุสลจิตฺโต
วัดแม่ลาน้อย
25
อินฺทญาโณ
วัดเมืองปอน
26
ปภสฺสโร
วัดโท้งกองเต้า
27
จิรธมฺโม
วัดพระธาตุอยกองมู
28
ชนาสโก
วัดม่วยต่อ
29
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธาราม
30
ปญฺญาวโร
วัดม่วยต่อ
31
ชยานนฺโท
วัดแม่นาเติงนอก
32
ปุญฺญสมฺภโว
วัดแม่ฮี้
33
ชินวํโส
วัดก้ำก่อ
34
วิสุทฺธิจิตฺโต
วัดศรีบุญเรือง
35
ธมฺมิโก
วัดแม่ลาน้อย
36
โอภาโส
วัดปางคาม
37
โอภาโส
วัดปางคาม
38
ถาวโร
วัดดอยเกิ้ง
39
ถาวโร
วัดแม่สะลาบ
40
พรฺหมฺปญโญ
วัดมวยต่อ
41
สํวโร
วัดพระบัณฑิตอาสาบ้านแม่เหลอ
42
สุมุตฺโต
วัดกองมูใต้
43
ถาวโร
วัดม่วยต่อ
44
เตชฺปญฺโญ
วัดจองคำพระอารามหลวง
45
-
วัดม่วยต่อ
46
ชุตินฺธโร
วัดแม่นาเติงใน
47
อานนฺโท
วัดอาศรมบ้านหัวเงา
48
ญาณวโร
วัดโท้งกองเต้า
49
โชติโก
วัดจองคำ
50
วิเสฏโฐ
วัดสุพรรณรังษี
51
สมจิตฺโต
วัดบ้านแพะ
52
สุธีโร
วัดแม่ลาหลวง
53
สทฺธาธิโก
วัดกองมูใต้
54
นนฺทิโย
วัดบ้านป่าลาน
55
กตปุญฺโญ
วัดแม่นาเติงใน
56
นนฺทโก
วัดประตูเมือง
57
เตชวโร
วัดนาปู่ป้อมๆ
58
อภิวฑฺฒโน
วัดม่วยต่อ
59
กิตฺติภทฺโท
วัดโพธาราม
60
วชิรจิตฺโต
วัดเมืองปอน
61
ปญฺญาวชิโร
วัดแม่เกาะ
62
ปภสฺสโร
วัดผาผ่า
63
เตชวโร
วัดทุ่งยาว
64
กลฺยาณวาโจ
วัดต่อแพ
65
กิตฺติญาโณ
วัดห้วยเดื่อ
66
ฐานุตฺตโร
วัดม่วยต่อ
67
วิริยธมฺโม
วัดม่วยต่อ
ทั้งหมด 97 รายการ
2 / 2