• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
วิสุทฺธิเมธี
วัดร่องเสี้ยว
22
จนฺทสาโร
วัดดอนแก้ว
23
มหาปญฺโญ
วัดดงลาน
24
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
วัดสวรรคนิเวศ
25
ปภาโส
วัดศรีมูลเรือง
26
ชินวํโส
วัดบ้านปง
27
สิริปญฺโญ
วัดพระธาตุดอนแก้ว
28
สุวณฺโณ
วัดหนองช้างน้ำ
29
วุทฺฒิสโร
วัดทุ่งศรี
30
มหาญาโณ
วัดวังหม้อ
31
อนาลโย
วัดโพธิบุปผาราม
32
ภูริปญฺโญ
วัดถิ่นนอก
33
อาภาธโร
วัดดอนมูล
34
ปุญญวฑฺฒโน
วัดป่าแดง
35
กลฺยาณเมธี
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
36
ธมฺมกาโม
วัดอินทนิเวสน์
37
สุจิตฺโต
วัดเด่นชัย
38
สมาจาโร
วัดนาแก
39
จิตฺตคุตฺโต
วัดต้าแป้น
40
ฐิตจาโร
วัดสะแล่ง
41
สนฺตจิตโต
วัดโป่งศรี
42
ปภสฺสโร
วัดจอมเขา
43
ทินฺนวโร
วัดพระธาตุดอนแก้ว
44
ถิรธมฺโม
วัดสุนทรนิวาส
45
ฉนฺทโก
วัดหลวง
46
สงฺวโร
วัดวังธง
47
ปญฺญาวุโธ
วัดวังหงส์ใต้
48
สุภทฺโท
วัดเวียงตั้ง
49
ภูริปัญโญ
วัดทุ่งน้าว
50
รตนโชโต
วัดดงลาน
51
ขนฺติพโล
วัดวังหงส์ใต้
52
กุสลจิตฺโต
วัดหนุนเหนือ
53
ธมฺมทสฺสี
วัดชัยเขต
54
ทิพวณฺโน
วัดหัวข่วง
55
ถาวรจิตฺโต
วัดดงยาง
56
มหาวุฑโฒ
วัดศรีดอก
57
วรวุฑฺฒิเมธี
วัดสุวรรณาราม
58
วุฑฒิโก
วัดเมธังกราวาส
59
เขมปญฺโญ
วัดบางสนุก
60
จารุวํโส
วัดมหาโพธิ์
61
ฐานธมฺโม
วัดดอยกู่แก้วฯ
62
อภิวฑฺฒโน
วัดย่านยาว
63
ฐานวีโร
วัดสะแล่ง
64
สิริธมฺโม
วัดต้นไตร้
65
ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดพระธาตุช่อแฮ
66
สุเมธโส
วัดสำเภา
67
อุปลวณฺโณ
วัดสัมฤทธิบุญ
68
ญาณสิริ
วัดพระธาตุช่อแฮ
69
ปญฺญาวชิโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
70
วชิรญาโณ
วัดปากห้วย
ทั้งหมด 238 รายการ
2 / 5