• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
81
สิริปญฺโญ
วัดดงลาน
82
ยสชาโต
วัดเสด็จ
83
พุทธวิริโย
วัดศรีบุญเรือง
84
ชยวฑฺฒโน
วัดสองแคว
85
โกวิโท
วัดแม่ทราย
86
เขมปญโญ
วัดทุ่งเจริญ
87
ปิยธมฺโม
วัดแม่บงใต้
88
ฉนฺทธมฺโม
วัดดอนทัน
89
พุทธิสาโร
วัดแก้วมงคล
90
ติสรโณ
วัดน้ำโค้ง
91
ชาคโร
วัดไฮสร้อย
92
กิตติสาโร
วัดรัมณีย์
93
ปชฺโชโต
วัดแม่ยางโทน
94
ธีรปญฺโญ
วัดโศภนาลัย
95
รกฺขิตธมฺโม
วัดปากจอก
96
อภิรกฺขิโต
วัดช่องลม
97
วรญาโณ
วัดน้ำแรม
98
ปญฺญพโล
วัดศรีบุญนำ
99
ปญฺญาวชิโร
วัดพนมขวัญ
100
ธมฺมวโร
วัดอ้อยหลวง
101
ปญฺญานนฺโท
วัดเด่นทัพชัย
102
ฐิตปญโญ
วัดโชคเกษม
103
โชติวณฺโณ
วัดต้าม่อน
104
ธมฺมสุนฺทโร
วัดนาแก
105
ปภสฺสโร
วัดวังกวาง
106
วรธมฺโม
วัดร่องแค
107
ฐานกโร
วัดแพะโรงสูบ
108
คมฺภีรปญฺโญ
วัดทุ่งน้าว
109
วิชฺชสุนทโร
วัดร่องแดง
110
คเวสโก
วัดสวรรคนิเวศ
111
ฐิตฺเมโธ
วัดเด่นชัย
112
สจฺจวโร
วัดพงป่าหวาย
113
สุทฺธิปภาโส
วัดสุวรรณาราม
114
สนฺตจิตโต
วัดร้องเข็ม
115
อภิวฒฺนเมธี
วัดนาใหม่
116
กิตติปญฺโญ
วัดเชตะวัน
117
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดธรรมเมือง
118
กตนาโถ
วัดวังขอน
ทั้งหมด 238 รายการ
5 / 5