• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
วฑฒนเมธี
วัดไชยอาวาส
22
ถิรธมฺโม
วัดปงสนุก
23
ยุตฺตธมฺโม
วัดศรีเมืองมูล
24
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดดอกบัว
25
กลฺยาณธมฺโม
วัดสันป่าสัก
26
สนฺตจิตฺโต
วัดพระธาตุจอมไคร้
27
สจฺจาภิจินฺโณ
วัดพระธาตุขิงแกง
28
จกฺกธมฺโม
วัดปงใหม่
29
สิริภทฺโท
วัดหลวง
30
สิริวฑฺฒโน
วัดปี้
31
ถิรจิตฺโต
วัดเมืองชุม
32
อภิญฺญารตนเมธี
วัดสถาน
33
สุขิโต
วัดพระธาตุจำม่วง
34
อธิปญฺโญ
วัดห้วยข้าวก่ำ
35
ปภาโส
วัดศรีเมืองมูล
36
นรินฺโท
วัดดงอินตา
37
ธมฺมวชิโร
วัดฝายหิน
38
กนฺตธมฺโม
วัดแวนพัฒนา
39
คุณากโร
วัดทุ่งมอก
40
ถาวโร
วัดเมืองชุม
41
วชิรญาโณ
วัดสำนักสงฆ์มหาจุฬาฯ พะเยา
42
ญายสุปฏิปนฺโน
วัดใหม่แท่นคำ
43
ฐานุตฺตโร
วัดดอนไชย
44
เตชปญฺโญ
วัดเชียงคาน
45
อริญฺชโย
วัดบุญเกิด
46
สุทฺธธมฺโน
วัดสันป่าก้าว
47
ธมฺมาวุโธ
วัดห้วยลึก
48
นิทฺทุกฺโข
วัดแท่นคำ
49
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีโคมคำ
50
สิริวิญฺญู
วัดสันช้างหิน
51
กิตฺติปาลี
วัดศรีโคมคำ
52
อุตฺตมเมธี
วัดศรีสุพรรณ
53
ฐานรโต
วัดศรีดอนมูล
54
ปญฺญาสิริ
วัดศรีโคมคำ
55
ธีรปญฺโญ
วัดศรีโคมคำ
56
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
วัดศรีอุโมงค์คำ
57
ภทฺทโมลี
วัดศรีโคมคำ
58
พุทฺธิเสวี
วัดศรีโคมคำ
59
อานนฺโท
วัดดอนตัน
60
ธีรปญฺโญ
วัดปางค่าใต้
61
ธชธมฺโม
วัดทุ่งมอก
62
อภิปุญฺโญ
วัดสถาน
63
คนุตฺตโม
วัดทุ่งหล่ม
64
เขมวีโร
วัดบ้านแวนโค้ง
65
ปิยสีโล
วัดสุวรรณคูหา
66
กมโล
วัดสถาน
67
ปภาโส
วัดแม่ต๋อมใน
68
ภูริทตฺโต
วัดพระธาตุจอมทอง
69
สติสมฺปนฺโน
วัดจำปา
70
เหมวณฺโณ
วัดป่าลานคำ
ทั้งหมด 221 รายการ
2 / 5