• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
81
ปุณฺณสิริ
วัดศรีอุโมงค์คำ
82
อจฺฉริยสิทฺธิ
วัดคุ้ม
83
ชยานนฺโท
วัดรัตนคูหาวนาราม
84
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีพรมบัวนาค
85
ฐิตธมฺโม
วัดแก
86
ปุญฺญภาโค
วัดกาดถี
87
ธมฺมธโร
วัดโพธาราม
88
อภิปุญฺโญ
วัดพระธาตุขิงแกง
89
ชินวโร
วัดบ้านโซ้
90
จนฺทโก
วัดศรีเมืองมาง
91
ขนฺติธโร
วัดทุ่งกล้วย
92
กิตฺติปญฺโญ
วัดพระธาตุจำม่วง
93
กวิวํโส
วัดศรีสุพรรณ
94
โชติธมฺโม
วัดดอยไชย
95
กิตฺติเมธี
วัดสว่างอารมณ์
96
สิริวฑฺฒโน
วัดบุญเรือง
97
กิตฺติเมธี
วัดศรีดอนไชย
98
มหาวีโร
วัดห้วยหม้อ
99
สิริปุญฺโญ
วัดศรีปันต้น
100
อาภสฺสโร
วัดเชียงบาน
101
มนฺตเสวี
วัดป่าแดด
ทั้งหมด 221 รายการ
5 / 5