• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
อนุตตฺโร
วัดศรีจันทร์
22
ยโสธโร
วัดโพนชัย
23
ธมฺมรกฺขิโต
วัดศรีจันทร์
24
ปุญฺญวนโต
วัดพิศาลรัญญาวาส
25
อนุสฺสโร
วัดวิเวกทีปาราม
26
ขนฺติโก
วัดถ้ำโพธิ์สัตว์
27
สุวีโร
วัดวุฒิสมานชัย
28
จนฺทสาโร
วัดโพนศรี
29
เตชธมฺโม
วัดชัยชนะวิทยาราม
30
จนิทสาโร
วัดป่าเทพมงคล
31
สนฺตจิตฺโต
วัดสุขวนาราม
32
อาทิจฺโจ
วัดศรีสมชาติ
33
อภินนฺโท
วัดสุวรรณาราม
34
อานนฺโท
วัดโพนค่าย
35
โชติปญฺโญ
วัดสุทธาวาสสามัคคี
36
ยตินฺธโร
วัดศรีภูหลวง
37
ฐิตโสภโณ
วัดศิริชัยทรงธรรม
38
สุจิตฺโต
วัดศิริมงคล
39
ปฎิโลโก
วัดแท่นศิลาอาสน์
40
วรปญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
41
พลสมฺปนฺโน
วัดศรีจูมพร
42
ถาวโร
วัดทรายมูล
43
ถิรธมฺโม
วัดกู่คำ
44
อนุตตฺโร
วัดป่าโนนทอง
45
จตฺตมโล
วัดสามัคคีธรรม
46
สมฺปนฺโน
วัดโพนสมศรี
47
สญฺญจิตโต
วัดหนองภัยศูนย์
48
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
49
อคฺคจิตโต
วัดสามัคคีธรรม
50
ติกขญาโณ
วัดศรีเทพ
51
ทีปธมฺโม
วัดป่าเลไลยท์
52
วิสารโท
วัดสามัคคีศรีสาคร
53
จิรธมฺโม
วัดศิลาถาวร
54
สุวโจ
วัดศรีตรัยภูมิ
55
สิรินฺธโร
วัดบูรพา
56
ขนฺติโสภโณ
วัดขามชุม
57
โชติธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
58
ปญฺญาวโร
วัดโคกสว่างพัฒนา
59
ปิยสีโล
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
60
ชาคโร
วัดรัตนมงคล
61
ปริปุณฺโณ
วัดป่าใต้
62
วรธมฺโม
วัดวังโพน
63
นิภาจโร
วัดโนนสว่างพัฒนาราม
64
จนฺทธมฺโม
วัดวุฒาราม
65
สุริโย
วัดศรีทัศน์
66
จนฺทวํโส
วัดเทพศิรินทร์พัฒนาราม
67
จิรสีโล
วัดศรีประทุม
68
สิริมงฺคโล
วัดสุทธิกาประชานิมิตร
69
ครุธมฺโม
วัดสามัคคีเจริญธรรม
70
มหาวีโร
วัดศรีพัฒนาราม
ทั้งหมด 415 รายการ
2 / 9