• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
161
มหาคุโณ
วัดสามัคคีทรงธรรม
162
อุชุจาโร
วัดภูกรงไก่ธรรมาราม
163
กิตฺติสาโร
วัดโพธิ์ศรี
164
ขนฺติจิตฺโต
วัดโพธิ์ทอง
165
ธมฺมสโร
วัดสว่างอารมย์วัฒนา
166
อภินนฺโท
วัดกองแก้ว
167
สิริภทฺโธ
วัดโพนงาม
168
เขมจิตฺโต
วัดโพนงาม
169
สิริภทฺโท
วัดสว่างอำนวย
170
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ
171
สุทฺธิญษโณ
วัดโคกสว่าง
172
ญาณวีโร
วัดสังฆนิมิต
173
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีมงคล
174
มหาวีโร
วัดร่มโพธิธรรม
175
วรปณฺฑิโต
วัดเอราวัณพัฒนาราม
ทั้งหมด 415 รายการ
9 / 9