• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สุเมธโส
วัดศิริชัยเจริญธรรม
22
สิริวิชโย
วัดพรหมประสิทธิ์
23
วรวุฑฺโฒ
วัดศรีสว่างสมสะอาด
24
ญาณสาโร
วัดอรัญญวาส
25
สุมโณ
วัดอุดมพัฒนาราม
26
สุภาจาโร
วัดป่าธัมาวิปัสสนาราม
27
ญาณสํวโร
วัดสามัคคีชัย
28
ปุญฺญฺกาโม
วัดศรีสระแก้ว
29
ติกฺขปรกฺกโม
วัดเจริญทรงธรรม
30
คุณวํโส
วัดศิริชัยพัมนาราม
31
สิริคุตฺโต
วัดโนนรัง ก.
32
จนฺทโสภี
วัดโนนคำวิเวก
33
โกวิโท
วัดศิริชัยเจริญ
34
จิรฑฒฺโน
วัดประสานศรัทธา
35
อาภรโณ
วัดพิศาลอรัญาวาส
36
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดทุ่งสว่าง
37
ปรกฺกโม
วัดโพธิสมพร
38
ปญฺญาวโร
วัดศิริทรงธรรม
39
พรหหฺมญาโณ
วัดเจริญทรงธรรม
40
วรธมฺโม
วัดใหม่ศรีมงคล
41
อนุตฺตโร
วัดโนนรัง ข.
42
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดโนนสวรรค์
43
คุณากรโร
วัดพิศาลอรัญญาวาส
44
วรปญฺโญ
วัดเทพนิมิตร
45
ปภสฺสโร
วัดป่าโนนคำวิเศษ
46
จนฺทปชโชโต
วัดสว่างวนาราม
47
ปริชโย
วัดมัชฌิมโพธิการาม
48
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดศรีจุมพร
49
เขมจาโร
วัดถาวรสามัคคี
50
คุณวีโร
วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
51
ขนฺติโก
วัดสว่างอารมณ์
52
ปุญฺญกาโม
วัดศิริทรงธรรม
53
ปภากโร
วัดศรีประทุม
54
กิตฺติญาโณ
วัดจอมมณี
55
ขนฺติโก
วัดศรีสว่างอุดมพร
56
นิภาธโร
วัดประดู่สิน
57
ถาวโร
วัดศรีทองธรรมคุณ
58
ฐานทตฺโต
วัดศิลาถาวร
59
อธิปญฺโญ
วัดป่าบูรพาราม
60
คุณธาโร
วัดศรีวิลัย
61
ธมฺมทีโป
วัดโชคอำนวย
62
ฐิติโก
วัดพิศาลรัญญาวาส
63
วรญาโณ
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
64
มหาปุญฺโญ
วัดจอมศรีมุณี
65
ชยภินฺนโท
วัดศรีสว่าง
66
สุเมโธ
วัดอุดมพัฒนาราม
67
สิริธมฺโม
วัดศรีสว่างอุดมพร
68
อุทโย
วัดราษฎร์สามัคคี
69
ถิรคุโณ
วัดสุวรรณโพธิ์ชชัย
70
ชินปุตฺโต
วัดศรีแก้ว
ทั้งหมด 114 รายการ
2 / 3