• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
นรินโท
วัดศรีอัมพร
42
จิตฺตปาโล
วัดศรีสุมังคล
43
กลฺยาโณ
วัดศิริมงคล
44
วิทูโร
วัดผาด้วง
45
ธมฺมโชโต
วัดศิริราษฎร์อุปถัมภ์
46
พรหฺมสโร
วัดป่าอุทยาน
47
สุวณฺโณ
วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
48
อตฺตทนฺโต
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
49
วิมโล
วัดเทพนิมิตร
50
มหาคุโณ
วัดสามัคคีทรงธรรม
51
ขนฺติจิตฺโต
วัดโพธิ์ทอง
52
สิริภทฺโท
วัดสว่างอำนวย
53
ญาณวีโร
วัดสังฆนิมิต
54
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีมงคล
ทั้งหมด 114 รายการ
3 / 3