• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ถาวโร
วัดทรายมูล
22
ถิรธมฺโม
วัดกู่คำ
23
จตฺตมโล
วัดสามัคคีธรรม
24
สมฺปนฺโน
วัดโพนสมศรี
25
ติกขญาโณ
วัดศรีเทพ
26
ทีปธมฺโม
วัดป่าเลไลยท์
27
สุวโจ
วัดศรีตรัยภูมิ
28
ขนฺติโสภโณ
วัดขามชุม
29
โชติธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
30
ปญฺญาวโร
วัดโคกสว่างพัฒนา
31
ปริปุณฺโณ
วัดป่าใต้
32
นิภาจโร
วัดโนนสว่างพัฒนาราม
33
จนฺทธมฺโม
วัดวุฒาราม
34
สุริโย
วัดศรีทัศน์
35
จนฺทวํโส
วัดเทพศิรินทร์พัฒนาราม
36
มหาวีโร
วัดศรีพัฒนาราม
37
ปภาโส
วัดผาอินทร์แปลงพัฒนาราม
38
อคฺคธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
39
กนฺคธมฺโม
วัดจันทราราม
40
สญฺญโม
วัดถ่ำผาสวรรค์
41
มหาคุโณ
วัดศิริมงคล
42
กนฺตสีโล
วัดทิพย์ชลธาวนาราม
43
ชยวุฑโฒ
วัดขามชุม
44
กนฺตสีโล
วัดสะเพียนทอง
45
อาภากโร
วัดโพนค่าย
46
ฐิตธมฺโม
วัดศรีมงคล
47
ธีรปญฺโญ
วัดโพนชัย
48
สุจิตฺโต
วัดใหม่สันติอรัญญิการาม
49
ธนปญฺโญ
วัดจอมแจ้ง
50
สุนนฺโท
วัดโพนทอง
51
อธิปญฺโญ
วัดดอยสวรรค์
52
สุจิตฺโต
วัดถิ่นฐาน
53
ธมฺมวโร
วัดโพนชัย
54
สมฺมาปญฺโญ
วัดศรีจำปา
55
นาถสิโล
วัดศรีวราราม
56
อาภากโร
วัดศรีบุญเรือง
57
นรินฺโท
วัดใหม่ศรีชมภู
58
อมโร
วัดโพนสว่างนาทอง
59
ติสรโณ
วัดบ้านห้วยพอด
60
สุทธจิตฺโต
วัดศิริมงคล
61
สุวณฺโณ
วัดจอมแจ้ง
62
ญาณโสภโณ
วัดป่าใต้
63
สุมโน
วัดทุ่งสว่าง
64
ปภาโส
วัดแสงอรุณ
65
จารุวณฺโณ
วัดศรีทัศน์
66
รตนมงฺคโล
วัดศรีหนองหิน
67
อภิวฑฺฒโน
วัดประชาราษฎร์นิมิต
68
ภทฺทวโร
วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม
69
ฐิตญาโณ
วัดประชาราฏร์นิมิต
70
ปุญฺญยโล
วัดโพนชัย
ทั้งหมด 301 รายการ
2 / 7