• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
สุภทฺโท
วัดสันดอนรอม
42
ภูริญาโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
43
คุณยตฺโต
วัดพระธาตุหริภุญชัย
44
ธมฺมาภินนฺโท
วัดช้างค้ำ
45
อกิญฺจโน
วัดบ้านดง
46
ชยาภินนฺโท
วัดพระธาตุหริภุญชัย
47
ทสวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
48
กลฺยาณธมฺโม
วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ
49
สติสมฺปนฺโน
วัดป่าตึงงาม
50
ฐานวีโร
วัดหัวฝาย
51
ยสพโล
วัดทุ่งม่าน
52
จิรธมฺโม
วัดลี้หลวง
53
จกฺกธมฺโม
วัดชัยสถาน
54
จนฺทวณฺโณ
วัดดอยแดน
55
ปิยสีโล
วัดทาศรีป้าน
56
ญาณวีโร
วัดห้วยบง
57
ปญฺญาสาโร
วัดช้างรอง
58
ภทฺธาจาโร
วัดพระเจ้าตนหลวง
59
สุวฑฺฒนวํโส
วัดม่วงคำ
60
นนฺทเมธี
วัดดงหลวง
61
กิตฺติภทรเมธี
วัดช้างรอง
62
ปุณฺณทตฺโต
วัดห้วยห้า
63
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดโปร่งรู
64
ปญฺญาวุโธ
วัดสันต้นค่า
65
เมธีปชฺโชโต
วัดหนองเจดีย์
66
วฑฺฒนสิริ
วัดชัยมงคลวังมุ้ย
67
ฐานุตฺตโร
วัดฮ่องก่อม่วง
68
ฐานวีโร
วัดสันป่าสัก
69
สนฺตจิตฺโต
วัดทาร้องเรือ
70
นาถศีโล
วัดลี้หลวง
71
สุทฺธสีโร
วัดป่าดำ
72
ปญฺญากิตฺติวฑฺฒโก
วัดน้ำโค้ง
73
อคฺคเตโช
วัดสันคะยอม
74
ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดพระพุทะบาทห้วยต้ม
75
จนฺทธีโร
วัดสะปุ่งน้อย
76
คุณวีโร
วัดดอนตอง
77
ปญฺญาวุโธ
วัดปทุมสราราม
78
ติสฺสโร
วัดบ้านดง
79
ธมฺมทินฺโน
วัดทาสบเมย
80
กิตฺติปญฺโญ
วัดต้นแก้ว
81
ปณฺณวิชฺโย
วัดบ้านดง
82
ชาตวิริโย
วัดศรีเมืองยู้
83
อธิปญฺโญ
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
84
ชินวโร
วัดจำขี้มด
85
อุดทอง
วัดอรัญญาราม
86
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าสีเสียด
87
นนฺทภาณี
วัดห้วยกาน
88
ขนฺติธมฺโม
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
89
ธีราสโภ
วัดต้นผึ้ง
90
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านดอนน้อย
ทั้งหมด 241 รายการ
3 / 5