• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
ญาณเมธี
วัดหมูเปิง
62
ฐานวุฑฺโฒ
วัดล่ามช้าง
63
ธีรภทฺโท
วัดป่าป๋วย
64
อตฺถกาโม
วัดทุ่งโปร่ง
65
รตนสิริ
วัดหริการาม
66
ธนวฑฺฒโน
วัดป่าเห็ว
67
ทินฺนวโร
วัดต้นโชค
68
ยสวฑฺฒโณ
วัดดอนน้อย
69
ภูริปญฺโญ
วัดป่ายางริมปิง
70
เทวสิริ
วัดปทุมสราราม
71
ชาตเมธี
วัดปากกอง
72
ขนฺติธมฺโม
วัดอรัญญาราม
73
สิริสุวณฺณ
วัดแม่ยาก
74
จิรสุโภ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
75
รตฺนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
76
ฐิตสาโร
วัดแม่หว่างต้นผาง
77
ฐิตวชิโร
วัดร่องส้าว
78
คุณวีโร
วัดหนองเรือ
79
คุตฺตธมโม
วัดพระธาตุหริภุญชัย
80
ฐิตสทฺโธ
วัดบ้านใหม่ร่องแกบ
81
เตชธโร
วัดพระธาตุห้าดวง
82
ฐิตเมธี
วัดต้นผึ้ง
83
กุนา
วัดสุวรรณวิหาร
84
อตฺตทนฺโต
วัดเจดีย์ขาว
85
อติพโล
วัดธุดงคสถานบ้านโฮ่ง
86
ฉตฺตวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
87
อคฺคธมฺโม
วัดประตูป่า
88
จิรวํโส
วัดป่าเห็ว
89
สุจิตโต
วัดมะกอก
90
เตชวีโร
วัดบ้านแจ่ม
91
จารุวณฺโณ
วัดสุวรรวิหาร
92
กนฺตสีโล
วัดช้างสี
93
จนฺทสาโร
วัดสันป่าสัก
94
-
วัดแม่หว่างต้นผาง
95
รตนโชโต
วัดผาตั้ง
96
ภทฺราวุโธ
วัดโพธิมงคล
97
นนฺทิโย
วัดหนองยวง
98
-
วัดป่าตาล
99
อาจารี
วัดท่าตุ้ม
100
ธนวํโส
วัดป่าค่าง
101
กลฺยาณธฒฺโม
วัดป่าแดด
102
เตชธมฺโม
วัดสันต้นค่า
103
สุวณฺโณ
วัดบ้านใหม่ศิวิไล
104
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดใหม่ศิวิไล
105
ธมฺมจารี
วัดสันเจดีย์
106
วิญฺญาวโร
วัดอินทขิล
107
-
วัดป่าจี้
108
ติกฺขญาโณ
วัดห้วยกาน
109
-
วัดห้วยห้าง
110
วชิรเมธี
วัดป่าม่วง
ทั้งหมด 241 รายการ
4 / 5