• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
81
สนฺตจิตฺโต
วัดพระธาตุดอยกวางคำ
82
สิริวฑฺฒโน
วัดต้นแก้วอธิวราราม
83
ญาณธโร
วัดป่าเห็ว
84
ธมฺมสุนฺทโร
วัดหนองหนาม
85
สุทฺธปญฺโญ
วัดสุวรรณราม
86
จิตฺตวุฒฺโฑ
วัดปากกอง
87
นิภาธโร
วัดหนองเส้ง
88
วีรธมฺโม
วัดจักรคำภิมุข
89
ฐิตญาโณ
วัดทาสบเส้า
90
วชิรญาโณ
วัดศรีชัยชุม
91
สิริธโร
วัดพระธาตุแอ้ว
92
วชิรธมฺโม
วัดหลวงเก่า
93
สิริวฑฺฒโก
วัดทาดอนชัย
94
สิริวฑฺฒนเมธี
วัดน้ำพุ
95
ปญฺญาคาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
96
สุจิณฺโณ
วัดพวงคำ
97
มหาปญฺโญ
วัดสันป่าเหียง
98
รตนญาโณ
วัดปางส้าน
99
มานิโต
วัดทุ่งม่าน
100
ติกฺขวีโร
วัดแม่ตืน
101
ขนฺติธโร
วัดป่าเหียง
102
ปญฺญาธโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
103
สีลสํวโร
วัดบ้านแจ่ม
104
ชยาภรโณ
วัดหนองผาขาว
105
ญาณโสภโณ
วัดรมณียาราม
106
ธีรวฑฺฒโน
วัดบ้านโอ่งหลวง
107
โชติกโร
วัดป่าเห็ว
108
จนฺทโชโต
วัดนากลาง
109
อตฺตทีโป
วัดสันต้นม่วง
110
ปภากโร
วัดล่ามช้าง
111
สุทฺธจิตฺโต
วัดธรรมสังเวส
112
เอกวฑฺฒโน
วัดทาดอยแช่
113
ขนฺติธโร
วัดทาดอยคำ
114
โปธาวิชัย
วัดป่าไม้แดง
115
จนฺทสีโล
วัดทาสวนหลวง
116
จนฺทโก
วัดบ่อโจง
117
กิตฺติวณฺโณ
วัดบ้านโฮ่ง
118
อิฏฺฐวณฺโณ
วัดดงเหนือ
119
สิริปญฺโญ
วัดธงสัจจะ
120
ขนฺติโก
วัดป่าก่อ
121
แสงเงินชัย
วัดทุ่งโป่ง
ทั้งหมด 241 รายการ
5 / 5