• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ฐิตธฺมโม
วัดสังฆาราม
22
ปภากโร
วัดป่าจำกู่
23
คนฺธสีโล
วัดอารามป่าไม้
24
ป่างอรุณโรจน์
วัดทาดอยแช่
25
เขมานนฺโท
วัดอินทขิล
26
ภูริปญฺโญ
วัดล้องเดื่อ
27
นาคเสโน
วัดทาปลาดุก
28
สุขวฑฺฒโก
วัดป่าบุก
29
กิตฺตฺญาโณ
วัดหริการาม
30
กิตฺติโสภณเมธี
วัดสะปุ๋งน้อย
31
วชิรญาโณ
วัดปทุมสราราม
32
มุ่งประโยชน์
วัดมงคลปุญชยาราม
33
จิรสิทฺโธ
วัดม่วงโตน
34
โรจนวํโส
วัดป่าเห็ว
35
ฐิตเมโม
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
36
สุทฺธิญาโณ
วัดปทุมสราราม
37
ปญฺญาวโร
วัดแม่บอก
38
ยสวฑฺฒโน
วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว
39
สุริยาสกฺโก
วัดร่องส้าว
40
สุรปญฺโญ
วัดพวงคำ
41
ชุมภูศรี
วัดบ้านเรือน
42
ปริปุญฺโณ
วัดชัยมงคล
43
เตชธโร
วัดพระธาตุแอ่ว
44
สิริเมโธ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
45
ภูริวฑฺฒโก
วัดปากกอง
46
ฐานิสฺสโร
วัดห้วยบง
47
ยุทฺธวีโร
วัดหนองเงือก
48
ธมฺมิโก
วัดบ้านดง
49
วิรยธมฺโม
วัดหนองเส้ง
50
อาภสฺสโร
วัดเชตวันหนองผำ
51
รตนปฺญโญ
วัดอรุณวิทยาวาส
52
รวิวํโส
วัดทสองท่า
53
กนฺตวีโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
54
กนฺตสีโล
วัดต้นธง
55
ปภฺสสโร
วัดป่าซางงาม
56
วรภทฺโท
วัดกู่ป่าลาน
57
อินฺทยโส
วัดหล่ายแก้ว
58
ชยสาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
59
ธีรปญฺโญ
วัดปทุมสราราม
60
รตนโชโต
วัดบ้านตอง
61
โฆสิตธมฺโม
วัดบ้านแจ่ม
62
จนฺทโชโต
วัดหนองหล่ม
63
ฐิตคุโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
64
ขนฺติธโร
วัดเหมืองกวัก
65
ฐิตเมโธ
วัดหนองปลาขอ
66
ถาวรสทฺโธ
วัดสุวรรวิหาร
67
สุวณฺณโชโต
วัดสันติวนาราม
68
สุภทฺโท
วัดป่าซางน้อย
69
อานนฺโท
วัดสังฆาราม
70
สิริญาโณ
วัดฆ้องคำ
ทั้งหมด 241 รายการ
2 / 5