• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์

Home / การรับสมัครพระสอนศีลธรรม

ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมสมัครเข้าร่วมอบรม

ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"