• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

การพัฒนา

Home / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓

???? ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓ พร้อมส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาไปที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ? ตั้งแต่วันนี้ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๕

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๕

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๕

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒

ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์รับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามลิงค์ที่ปรากฏนี้

ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์รับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามลิงค์ที่ปรากฏนี้

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเพื่อรับการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเพื่อรับการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเพื่อรับการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1-9  สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1-9 สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4

ขอเชิญสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1-9 สมัครเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4