• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

กระบวนการ

Home / รายงานผล

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ไตรมาส ๑ - ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ - ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ - ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

รายงานผลการดำเนินงาน  ตามมติคณะกรรมการดำเนินงาน  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผลการเบิก - จ่ายค่าตอบแทน  ไตรมาส 1 - 2  ปีงบประมาณ 2564 - 2565

ผลการเบิก - จ่ายค่าตอบแทน ไตรมาส 1 - 2 ปีงบประมาณ 2564 - 2565

ผลการเบิก - จ่ายค่าตอบแทน ไตรมาส 1 - 2 ปีงบประมาณ 2564 - 2565 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตารางแสดงร้อยละความสำเร็จ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางแสดงร้อยละความสำเร็จ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางแสดงร้อยละความสำเร็จ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานสรุปผลการสำรวจความพร้อมของพระสอนศีลธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid 19)

รายงานสรุปผลการสำรวจความพร้อมของพระสอนศีลธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid 19)

รายงานสรุปผลการสำรวจความพร้อมของพระสอนศีลธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid 19) แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามถึงพร้อมในการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลจากการสำรวจและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง หาแนวทางการในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานพระสอนศีลธรรมจึงได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดระยะแรก ในช่วงปีการศึกษา 2563

รายงานผลการดำเนินการการสมรรถนะการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำหรับพระสอนศีลธรรม

รายงานผลการดำเนินการการสมรรถนะการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำหรับพระสอนศีลธรรม

รายงานผลการดำเนินการการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำหรับพระสอนศีลธรรม

รายงานผลการจัดทำใบบรรยาลักษณะงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดทำใบบรรยาลักษณะงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดทำใบบรรยาลักษณะงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย