+ ประกาศแต่งตั้งผู้ประสานงานส่วนกลาง ๒๓ จังหวัด


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด

***************

 


         เพื่อให้การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๗ (๑) และ  (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๐  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๑๕๕๐  เมื่อวันพุธที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดเฉพาะส่วนกลาง ๒๓ จังหวัด  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ประกอบด้วย

        ๑.  พระครูโสภณสารธรรม  วัดราชาธิราส  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรม    ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ  ,๐๐๐..๐๐ บาท 
   
 ๒ พระมหาปัญญา  ปญฺญาวโร  วัดเทพลีลา  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้รับผิดชอบ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ  ,๐๐๐.๐๐  บาท 
    
๓. พระครูโสภิตธรรมรังสี  วัดราชโอรสาราม  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๓  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ  ,๐๐๐.๐๐  บาท 
  
 ๔. พระครูสิริธรรมภาณ  วัดละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ  ,๐๐๐.๐๐  บาท   
       ๕.พระมหาชูศักดิ์  จิรสฺสโก  วัดเขียนเขต  อำเภอธัญญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดปทุมธานี  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒
,๐๐๐.๐๐  บาท       
        ๖.
พระครูสังฆรักษ์ชนะ  ขนฺติวโร  วัดพิชัยสงคราม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐  บาท        
       ๗.พระญาณไตรโลก  วัดกษัตราธิราช  อำเภอพระนครศรีคยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒
,๐๐๐.๐๐  บาท       
      
๘.พระครูสุทธิกิจจากร  วัดอ่างทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง  ได้รัค่าประสานงานเดือนละ  ,๐๐๐.๐๐  บาท      
      
๙.พระครูศรีวรกิจจารักษ์  วัดพระพุทธบาท  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐บาท
    ๑๐.พระครูปลัดสมพันธ์  สญฺญจิตโต  วัดพระนอนจักรสีห์  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
    ๑๑.พระมหามานิตย์  จารุวณฺโณ  วัดป่าธรรมโสภณ  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี  ได้รับค่าประสานงาน เดือนละ  ,๐๐๐.๐๐  บาท
         ๑๒.พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน  วัดสรรพยาวัฒนาราม  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาทเป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดชัยนาท  ได้รับค่าประสานงาน เดือนละ  ,๐๐๐.๐๐  บาท     
          ๑๓.พระครูศรีรัตนาภิรัต  วัดหนองขุนชาติ  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด อุทัยธานี  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ  ,๐๐๐.๐๐  บาท 
    ๑๔.พระมหาชัยยะ  จนฺทสโม วัดนาปรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
         ๑๕.พระวิสุทธิธรรมาจารย์   วัดใหม่กรงทอง  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี  ได้รับค่าประสานงาน เดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐  บาท        
         ๑๖.พระครูศรีรัตน์สรกิจ  วัดสระแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดสระแก้ว  ได้รับค่าประสานงาน เดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
         ๑๗.พระครูปริยัติธรรมกิจ  วัดห้วยน้ำทรัพย์  อำเภอสนามชัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท               
         ๑๘.พระมหาชูศักดิ์  ชุติวณฺโณ  วัดใหญ่อินทาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
         ๑๙.พระมหานิพล  วีรพโล  วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  เป็นผู้รับผิดชอบพระศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ  ,๐๐๐.๐๐ บาท 
    ๒๐.พระครูปริยัติธรรมานสิฐ  วัดใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดจันทบุรี  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
        ๒๑.พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์  วัดแหลมมะขาม  อำเภอแหลมงอม  จังหวัดตราด  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดตราด  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๒๒.  พระครูสุธีเจติยานุกูล  วัดพระปฐมเจดีย์  อำดภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดนครปฐม  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
       ๒๓.  พระศรีธวัชเมธี  วัดป่าเลไลยก์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รัค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐  บาท
       ๒๔.  พระมหาทองดี  โชติปญฺโญ  วัดราษฎร์ประชุมชนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับค่าประสานงาน เดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ๒๕.  พระครูสิริสารนิวิฐ  วัดเจษฏาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นผู้รับผิดชอบ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร  ได้รับค่าประสานงานเดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐  บาท
     ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้  ทำหน้าที่  รับ ส่ง เอกสานที่สำคัญของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มหาวิทยาลัย  ดูแล  ประสานงาน  ถวายคำแนะนำแก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดของท่านให้สอนไปด้วยความเรียบร้อย  ตามที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์  ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป

                                           
ประกาศ    วันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

                                 

                                                                (พระธรรมโกศาจารย์)
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย