+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ คณะสงฆ์ ภาค ๑

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่   ๑๖๓ /๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ส่วนคณะสงฆ์ภาค ๑
***********

                เพื่อให้การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย  ของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน       ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๐  จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนส่วนคณะสงฆ์ภาค ๑  (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี) ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา

๑. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                            ที่ปรึกษา            
๒. เจ้าคณะภาค ๑                                                                                     ที่ปรึกษา
๓. รองเจ้าคณะภาค ๑                                                                                 ที่ปรึกษา
  
๔. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร                                                                      ที่ปรึกษา
 
๕. รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร                                                                ที่ปรึกษา
๖. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ                                                                 ที่ปรึกษา
 
๗. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี                                                                         ที่ปรึกษา
๘. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี                                                                       ที่ปรึกษา
๙. รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี                                                                   ที่ปรึกษา 
๑๐.รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี                                                                ที่ปรึกษา 
๑๑.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    ที่ปรึกษา
 
๑๒.ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ                                                         ที่ปรึกษา  
๑๓.ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี                                                                  ที่ปรึกษา 
๑๔.ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี                                                                ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร

๑.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                                                   ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่                                        รองประธาน
 
๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์                                                     รองประธาน
 
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                                                รองประธาน
๕. รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
      และบริการสังคม                                                                                   กรรมการ
๖.  ผู้อำนวยการกองกลาง                                                                           กรรมการ
 
๗.  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑
                                                                   กรรมการ 
๘.  เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร                                                  กรรมการ 
๙.  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ                                             กรรมการ 
๑๐.เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี                                               กรรมการ
๑๑.เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี                                                   กรรมการ
 
๑๒.พระครูวิสุทธินพคุณ                                                                          กรรมการ 
๑๓.รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               
        (นายทรงสวัสดิ์  ทิพย์คงคา)                                                              กรรมการ
 
๑๔.ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม  
       การศึกษาเอกชน
   (นายสำรวม  พฤกษ์เสถียร)                                 กรรมการ 
๑๕.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑
  กรรมการ  
๑๖.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒
  กรรมการ 
๑๗.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๓ 
กรรมการ 
๑๘.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต ๑        กรรมการ
 
๑๙.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต ๒       กรรมการ
 
๒๐.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต ๑                กรรมการ 
๒๑.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต ๒               กรรมการ
 
๒๒.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต ๑             กรรมการ
 
๒๓.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต ๒            กรรมการ
 
๒๔.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ       กรรมการ 
๒๕.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี                กรรมการ              
๒๖.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี               กรรมการ
๒๗.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ                                                    กรรมการ
 
๒๘.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี                                                             กรรมการ  
๒๙.วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี                                                            กรรมการ   
๓๐.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ                                            กรรมการและเลขานุการ
๓๑.ผู้อำนวยการกองวิชาการ                                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒.ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๓.ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๔.หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๓๕.หัวหน้าฝ่ายวิปัสสนาธุระ                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๖.หัวหน้าฝ่ายธรรมวิจัย                                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
๓๗.พระมหาสมเจตน์ สมิทฺธิโชติ
                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๓๘.พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโญ                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

       ในสพท.กรุงเทพมหานครเขต ๑                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๐.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  
      ในสพท.กรุงเทพมหานครเขต ๒                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔๑.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

        ในสพท.กรุงเทพมหานครเขต ๓                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๒.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

        ในสพท.สมุทรปราการเขต ๑                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๓.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

        ในสพท.สมุทรปราการเขต ๒                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๔.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

       ในสพท.นนทบุรีเขต ๑                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๕.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

       ในสพท. นนทบุรีเขต ๒                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๖.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

        ในสพท.ปทุมธานีเขต ๑                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๗.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

        ในสพท.ปทุมธานีเขต ๒                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
               ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้   
               ๑. รับนโยบายแผนดำเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของส่วนกลางมาปฏิบัติการ          
                ๒. อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในพื้นที่ได้รับผิดชอบประจำหน่วยงานของตนเองเพื่อควบคุมดูแล ส่งเสริม ภารกิจของโครงการฯให้มีประสิทธิภาพ 
                 
๓. อุปถัมภ์ สรรหา แต่งตั้งพระสอนศีลธรรมและร่วมประเมินคุณภาพพระสอนศีลธรรม ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 
               
๔. ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
               
๕. แต่งตั้งคณะทำงานอื่นๆได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่     เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(พระธรรมโกศาจารย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย