+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ คณะสงฆ์ภาค ๒

 
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่   ๑๖๔ /๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ส่วนคณะสงฆ์ภาค ๒ 

*********

 

              เพื่อให้การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย  ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑)และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนส่วนคณะสงฆ์ภาค ๒ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสระบุรี) ประกอบด้วย 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑.  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                          ที่ปรึกษา  

๒. เจ้าคณะภาค ๒                                                                                    ที่ปรึกษา

๓. รองเจ้าคณะภาค ๒                                                                              ที่ปรึกษา

๔. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                      ที่ปรึกษา  

๕. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง                                                                       ที่ปรึกษา 

 ๖. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี                                                                        ที่ปรึกษา  

๗. รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                ที่ปรึกษา

๘. รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง                                                                 ที่ปรึกษา  

๙.  รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี                                                                  ที่ปรึกษา

๑๐.ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                 ที่ปรึกษา  

๑๑.ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง                                                                  ที่ปรึกษา
๑๒.ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี                                                                  ที่ปรึกษา
๑๓.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   ที่ปรึกษา 

 

 คณะกรรมการบริหาร 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                      ประธาน
๒. คณบดีคณะพุทธศาสตร์                                                                       รองประธาน  
๓. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม            รองประธาน
๔. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒                                                                    กรรมการ  
๕. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๒                                                              กรรมการ
๖. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                       กรรมการ
๗. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง                                                       กรรมการ
๘. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี                                                         กรรมการ
๙. พระครูศรีวรกิจจารักษ์                                                                           กรรมการ
๑๐.พระครูอาทรบุญวิสุทธิ์                                                                         กรรมการ
๑๑.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑   กรรมการ 
๑๒.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒ กรรมการ
๑๔.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง                             กรรมการ
๑๕.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑                   กรรมการ
๑๖.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒                   กรรมการ
๑๗.วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                 กรรมการ
๑๘.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง                                                                  กรรมการ
๑๙.วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี                                                                    กรรมการ
๒๐.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   กรรมการ
๒๑.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง                    กรรมการ
๒๒.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี                    กรรมการ 

๒๓.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ                                                   กรรมการและเลขานุการ 

๒๔.ผู้อำนวยการกองวิชาการ                                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕.ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๖.ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗.หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม                                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๘.หัวหน้าฝ่ายวิปัสสนาธุระ                                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๙.หัวหน้าฝ่ายธรรมวิจัย                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.พระมหาสมเจตน์ สมิทฺธิโชติ                                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๑.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน      

     ในสพท.พระนครศรีอยุธยาเขต ๑,เขต ๒                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๒.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

        ในสพท. อ่างทอง                                                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๓.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน                            

         ในสพท.สระบุรีเขต ๑, เขต ๒                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

       
๑. รับนโยบายแผนดำเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของส่วนกลางมาปฏิบัติการ 
 
     ๒. อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในพื้นที่ได้รับผิดชอบประจำหน่วยงานของตนเองเพื่อควบคุมดูแล ส่งเสริม ภารกิจของโครงการฯให้มีประสิทธิภาพ  
    
๓. อุปถัมภ์ สรรหา แต่งตั้งพระสอนศีลธรรมและร่วมประเมินคุณภาพพระสอนศีลธรรม ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ  
    
๔. ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
   
 ๕. แต่งตั้งคณะทำงานอื่นๆได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 

 

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

 

สั่ง ณ วันที่  ๘   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(พระธรรมโกศาจารย์)  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย