+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ คณะสงฆ์ภาค ๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่ ๑๖๖/๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ส่วนคณะสงฆ์ภาค  ๓
********* 

       เพื่อให้การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย  ของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒๗ (๑)และ(๔)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๔๐ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนส่วนคณะสงฆ์ภาค ๓(จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี อุทัยธานี และชัยนาท) ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา

๑. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          ที่ปรึกษา 
๒. เจ้าคณะภาค ๓                                                       ที่ปรึกษา
๓. รองเจ้าคณะภาค ๓                                                   ที่ปรึกษา
๔. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี                                              ที่ปรึกษา 
๕. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี                                                ที่ปรึกษา 
๖. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี                                             ที่ปรึกษา 
๗. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท                                              ที่ปรึกษา
๘. รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี                                          ที่ปรึกษา 
๙. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี                                            ที่ปรึกษา 
๑๐.รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี                                        ที่ปรึกษา
๑๑.รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท                                         ที่ปรึกษา
๑๒.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          ที่ปรึกษา 
๑๓.ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี                                          ที่ปรึกษา 
๑๔.ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี                                            ที่ปรึกษา 
๑๕.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี                                        ที่ปรึกษา
๑๖.ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท                                          ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร 


๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                                         ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่                         รองประธาน 
๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                                รองประธาน 
๔. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต                                          กรรมการ
๕. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓                                             กรรมการ 
๖. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๓                                         กรรมการ 
๗. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี                                    กรรมการ 
๘. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี                                      กรรมการ 
๙. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี                                  กรรมการ 
๑๐.เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท                                   กรรมการ 
๑๑.พระครูศรีรัตนาภิรัต                                                      กรรมการ
๑๒.พระมหาปรีชา                  ปภงฺกโร                               กรรมการ
๑๓.พระครูปลัดสัมพันธ์             สญฺญจิตฺโต                           กรรมการ 
๑๔.พระครูวินัยธรวรพงษ์          ปริปุณฺโณ                              กรรมการ
๑๕.พระครูปลัดอำพล              กาญฺจโน                               กรรมการ 
๑๖.พระครูใบฎีกาสารวิล          สารโท                                  กรรมการ 
๑๗.พระมหามานิตย์               จารุวณฺโณ                              กรรมการ 
๑๘.พระมหาเนตร                  ปญฺญาวุโธ                             กรรมการ 
๑๙.พระมหานพดล                 ปญฺญาวชิโร                           กรรมการ 
๒๐.พระปลัดประดิษฐ์            จิตฺตสุทฺโธ                               กรรมการ
๒๑.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี                   กรรมการ 
๒๒.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑            กรรมการ 
๒๓.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒            กรรมการ 
๒๔.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี                 กรรมการ
๒๕.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท                  กรรมการ
๒๖.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี               กรรมการ 
๒๗.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี                กรรมการ 
๒๘.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี            กรรมการ 
๒๙.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท             กรรมการ 
๓๐.วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี                                               กรรมการ 
๓๑.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี                                                 กรรมการ 
๓๒.วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี                                             กรรมการ 
๓๓.วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท                                              กรรมการ 
๓๔.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ                                           กรรมการและเลขานุการ 
๓๕.ผู้อำนวยการกองวิชาการ                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖.ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๗.ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๘.หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙.หัวหน้าฝ่ายวิปัสสนาธุระ                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๐.หัวหน้าฝ่ายธรรมวิจัย                                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๑.พระมหาสมเจตน์ สมิทฺธิโชติ                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๒.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     ในสพท.สิงห์บุรี                                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๓.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     ในสพท.ลพบุรี เขต ๑                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๔.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     ในสพท.ลพบุรี เขต ๒                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๕.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     ในสพท.อุทัยธานี                                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๖.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     ในสพท.ชัยนาท                                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

๑. รับนโยบายแผนดำเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของส่วนกลางมาปฏิบัติการ 
๒. อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในพื้นที่ได้รับผิดชอบประจำหน่วยงานของตนเองเพื่อควบคุมดูแล ส่งเสริม ภารกิจของโครงการฯให้มีประสิทธิภาพ 
๓. อุปถัมภ์ สรรหา แต่งตั้งพระสอนศีลธรรมและร่วมประเมินคุณภาพพระสอนศีลธรรม ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 
๔. ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๕. แต่งตั้งคณะทำงานอื่นๆได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่   ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

 

(พระธรรมโกศาจารย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย