+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ คณะสงฆ์ภาค ๑๒

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่  ๑๖๖/๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ส่วนคณะสงฆ์ภาค ๑๒


*********

  
     เพื่อให้การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒๗(๑)และ(๔)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนส่วนคณะสงฆ์ภาค ๑๒ (จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) ประกอบด้วย


คณะกรรมการที่ปรึกษา


๑. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย            ที่ปรึกษา
๒. เจ้าคณะภาค ๑๒                                                       ที่ปรึกษา
๓. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา                                           ที่ปรึกษา
๔. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก                                            ที่ปรึกษา
๕. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี                                            ที่ปรึกษา
๖. เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว                                               ที่ปรึกษา
๗. รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา                                      ที่ปรึกษา
๘. รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก                                        ที่ปรึกษา
๙. รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี                                        ที่ปรึกษา
๑๐.รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว                                          ที่ปรึกษา
๑๑.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          ที่ปรึกษา
๑๒.ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา                                     ที่ปรึกษา
๑๓.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก                                       ที่ปรึกษา
๑๔.ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี                                       ที่ปรึกษา
๑๕.ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว                                         ที่ปรึกษา


คณะกรรมการบริหาร


๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                           ประธาน
๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์                                            รองประธาน
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                        รองประธาน
๔. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๒                                         กรรมการ
๕. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา                             กรรมการ
๖. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก                               กรรมการ
๗. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี                               กรรมการ
๘. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว                                 กรรมการ
๙. รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่                                               กรรมการ
๑๐.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๑    กรรมการ
๑๑.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒    กรรมการ
๑๒.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก             กรรมการ
๑๓.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี             กรรมการ
๑๔.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว               กรรมการ
๑๕.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา       กรรมการ
๑๖.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก         กรรมการ
๑๗.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี         กรรมการ
๑๘.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว           กรรมการ
๑๙.วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา                                       กรรมการ
๒๐.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก                                          กรรมการ
๒๑.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี                                          กรรมการ
๒๒.วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว                                            กรรมการ
๒๓.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ                                         กรรมการและเลขานุการ 
๒๔.ผู้อำนวยการกองวิชาการ                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕.ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖.ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗.หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘.หัวหน้าฝ่ายวิปัสสนาธุระ                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙.หัวหน้าฝ่ายธรรมวิจัย                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.พระมหาสมเจตน์ สมิทฺธิโชติ                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.ฉะเชิงเทราเขต ๑                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.ฉะเชิงเทราเขต ๒                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.นครนายก                                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.ปราจีนบุรี                                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.สระแก้ว                                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖.นายสุชญา  ศิริธัญภร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗.นายอักษราวิชญ์  โฉมศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ 


       ๑. รับนโยบายแผนดำเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของส่วนกลางมาปฏิบัติการ
       ๒. อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในพื้นที่ได้รับผิดชอบประจำหน่วยงานของตนเองเพื่อควบคุมดูแล ส่งเสริม ภารกิจของโครงการฯให้มีประสิทธิภาพ
        ๓. อุปถัมภ์ สรรหา แต่งตั้งพระสอนศีลธรรมและร่วมประเมินคุณภาพพระสอนศีลธรรม ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
         ๔. ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
         ๕. แต่งตั้งคณะทำงานอื่นๆได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

(พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย