+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ คณะสงฆ์ภาค ๑๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่  ๑๖๗/๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ส่วนคณะสงฆ์ภาค  ๑๓

*********


      เพื่อให้การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒๗(๑)และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนส่วนคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ประกอบด้วย


คณะกรรมการที่ปรึกษา


๑. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          ที่ปรึกษา
๒. เจ้าคณะภาค ๑๓                                                     ที่ปรึกษา
๓. รองเจ้าคณะภาค ๑๓                                                 ที่ปรึกษา
๓. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี                                                ที่ปรึกษา
๔. เจ้าคณะจังหวัดระยอง                                               ที่ปรึกษา
๕. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี                                              ที่ปรึกษา
๖. เจ้าคณะจังหวัดตราด                                                 ที่ปรึกษา
๗. รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี                                           ที่ปรึกษา
๘. รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง                                           ที่ปรึกษา
๙. รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี                                         ที่ปรึกษา
๑๐.รองเจ้าคณะจังหวัดตราด                                           ที่ปรึกษา
๑๑.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         ที่ปรึกษา
๑๒.ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                                           ที่ปรึกษา
๑๓.ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                                          ที่ปรึกษา
๑๔.ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี                                        ที่ปรึกษา
๑๕.ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด                                           ที่ปรึกษา


คณะกรรมการบริหาร


๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                         ประธาน
๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์                                           รองประธาน
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                       รองประธาน
๔. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๓                                        กรรมการ
๕. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๓                                   กรรมการ
๖. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี                                   กรรมการ
๗. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยอง                                  กรรมการ
๘. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี                                กรรมการ
๙. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตราด                                   กรรมการ
๑๐.รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่                                             กรรมการ
๑๑.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต ๑         กรรมการ
๑๒.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต ๒         กรรมการ
๑๓.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต ๓         กรรมการ
๑๔.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๑       กรรมการ
๑๕.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒       กรรมการ
๑๖.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑      กรรมการ
๑๗.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒      กรรมการ
๑๘.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด                 กรรมการ
๑๙.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี            กรรมการ
๒๐.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง            กรรมการ
๒๑.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี          กรรมการ
๒๒.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด             กรรมการ
๒๓.วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี                                             กรรมการ
๒๔.วัฒนธรรมจังหวัดระยอง                                            กรรมการ
๒๕.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี                                           กรรมการ
๒๖.วัฒนธรรมจังหวัดตราด                                              กรรมการ
๒๗.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ                                        กรรมการและเลขานุการ 
๒๘.ผู้อำนวยการกองวิชาการ                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙.ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑.หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.หัวหน้าฝ่ายวิปัสสนาธุระ                                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓.หัวหน้าฝ่ายธรรมวิจัย                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔.พระมหาสมเจตน์ สมิทฺธิโชติ                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     ในสพท.ชลบุรีเขต ๑                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
     ในสพท.ชลบุรีเขต ๒                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๓๗.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
     ในสพท.ชลบุรีเขต ๓                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๘.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.ระยองเขต ๑                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๙.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.ระยองเขต ๒                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๐.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.จันทบุรีเขต ๑                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๑.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.จันทบุรีเขต ๒                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๒.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.ตราด                                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๓.นายสุชญา  ศิริธัญภร                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๔.นายอักษราวิชญ์  โฉมศรี                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้


       ๑. รับนโยบายแผนดำเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของส่วนกลางมาปฏิบัติการ
     ๒. อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในพื้นที่ได้รับผิดชอบประจำหน่วยงานของตนเองเพื่อควบคุมดูแล ส่งเสริม ภารกิจของโครงการฯให้มีประสิทธิภาพ
       ๓. อุปถัมภ์ สรรหา แต่งตั้งพระสอนศีลธรรมและร่วมประเมินคุณภาพพระสอนศีลธรรม ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
        ๔. ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
        ๕. แต่งตั้งคณะทำงานอื่นๆได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่  ๘ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

(พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย