+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ คณะสงฆ์ภาค ๑๔

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่  ๑๖๘/๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ส่วนคณะสงฆ์ภาค ๑๔

*********


       เพื่อให้การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย  ของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒๗(๑)และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนส่วนคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา


๑. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      ที่ปรึกษา
๒. เจ้าคณะภาค ๑๔                                                 ที่ปรึกษา
๓. รองเจ้าคณะภาค ๑๔                                            ที่ปรึกษา
๔. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม                                        ที่ปรึกษา
๕. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี                                      ที่ปรึกษา
๖. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี                                      ที่ปรึกษา
๗. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร                                     ที่ปรึกษา
๘. รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี                                 ที่ปรึกษา
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี                                  ที่ปรึกษา
๑๐.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม                                   ที่ปรึกษา
๑๑.ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                 ที่ปรึกษา
๑๒.ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร                                ที่ปรึกษา
๑๓.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                         ประธาน
๒. คณบดีคณะครุศาสตร์                                              รองประธาน
๓. คณบดีคณะสังคมศาสตร์                                          รองประธาน
๔. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔                                       กรรมการ
๕. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔                                  กรรมการ
๖. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม                               กรรมการ
๗. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี                             กรรมการ
๘. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี                             กรรมการ
๙. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร                            กรรมการ
๑๐.พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์                                                กรรมการ
๑๑.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต ๑     กรรมการ
๑๒.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต ๒     กรรมการ
๑๓.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑    กรรมการ
๑๔.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒    กรรมการ
๑๕.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓    กรรมการ
๑๖.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต ๑   กรรมการ
๑๗.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต ๒   กรรมการ
๑๘.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต ๓   กรรมการ
๑๙.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร          กรรมการ
๒๐.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม         กรรมการ
๒๑.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี       กรรมการ
๒๒.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี       กรรมการ
๒๓.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร      กรรมการ
๒๔.วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม                                         กรรมการ
๒๕.วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี                                        กรรมการ
๒๖.วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี                                       กรรมการ
๒๗.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร                                      กรรมการ
๒๘.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ                                      กรรมการและเลขานุการ 
๒๙.ผู้อำนวยการกองวิชาการ                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑.ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓.หัวหน้าฝ่ายวิปัสสนาธุระ                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔.หัวหน้าฝ่ายธรรมวิจัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕.พระมหาสมเจตน์ สมิทฺธิโชติ                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.นครปฐม เขต ๑                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.นครปฐม เขต ๒                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๘.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.สุพรรณบุรี เขต ๑                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.สุพรรณบุรี เขต ๒                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๔๐.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
     ในสพท.สุพรรณบุรี เขต ๓                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๑.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.กาญจนบุรี เขต ๑                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๔๒.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.กาญจนบุรี เขต ๒                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๓.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.กาญจนบุรี เขต ๓                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๔.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
     ในสพท.สมุทรสาคร                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  
 ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้


       ๑. รับนโยบายแผนดำเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของส่วนกลางมาปฏิบัติการ
       ๒. อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในพื้นที่ได้รับผิดชอบประจำหน่วยงานของตนเองเพื่อควบคุมดูแล ส่งเสริม ภารกิจของโครงการฯให้มีประสิทธิภาพ
      ๓. อุปถัมภ์ สรรหา แต่งตั้งพระสอนศีลธรรมและร่วมประเมินคุณภาพพระสอนศีลธรรม ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
      ๔. ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
      ๕. แต่งตั้งคณะทำงานอื่นๆได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่  ๘ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

 (พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย