+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ จ.กาญจนบุรี


คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

********

    ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับงบประมาณ โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ปี ๒๕๕๑ มาดำเนินการ นั้น
    เพื่อให้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์                                                           ที่ปรึกษา
พระธรรมคุณาภรณ์                                                               ที่ปรึกษา
พระเทพเมธากร                                                                    ที่ปรึกษา
พระศรีวิสุทธิโสภณ                                                               ที่ปรึกษา
พระวิสุทธิรังษี                                                                      ที่ปรึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                   ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระวิสุทธิภัทรธาดา                                ประธาน
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ พระสุธีธรรมานุวัตร                                  รองประธาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม
พระมหาไพเราะ  ฐิตสีโล                                                          รองประธาน เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔                                                      กรรมการ
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔                                                 กรรมการ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี                                            กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต ๑                กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต ๒                กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต ๓                กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี                         กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี                           กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ 
พระครูวินัยธรวัลลพ  โกวิโล                                  กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล
พระสมุทร  ถาวรธมฺโม       
                                                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
           ในสพท.กาญจนบุรีเขต ๑                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
           ในสพท.กาญจนบุรีเขต ๒                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
           ในสพท.กาญจนบุรีเขต ๓                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาเมธา  จนฺทสาโร                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระมหาชิด  วชิรญาโณ                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พระมหาสมเจตน์ สมิทฺธิโชติ                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่     พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐

(พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย