+ ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรม

เรียน   ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี จังหวัด  
         ชุมพร  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม  จังหวัดจันทบุรี 
         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี  

     ตามที่ศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ได้จัดทำเว็บไซด์
www.krupra.net   เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและได้นิเทศการใช้ระบบสารสนเทศให้ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ     ได้รับทราบไปแล้ว นั้น บัดนี้ระบบสารสนเทศบนเว็บไซด์ด้านฐานข้อมูลของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ยังไม่ถูกแสดงผลให้ทราบ หรือข้อมูลจังหวัดใดผิดพลาดขอให้เร่งไข     เป็นการด่วน  ดังนั้น ขอให้ท่านได้กรุณาเร่งกรอกฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดดังกล่าวให้เรียบร้อย ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นี้
 
      จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วน

 

(พระครูวินัยธรวัลลพ  โกวิโล)
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนิน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน