นิมนต์พระสอนศีลธรรม มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานีทุกรูปประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กำหนดการ 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 

วันที่  ๓๐ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 

 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ)

 

............................................................................ 

 

วันอังคาร ที่  ๓๐ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 

 

                        ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.             - (เช้า) รายงานตัว / ลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

                        ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.             - พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตอุบลราชธานี

 

                        ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.             - ฉันภัตตาหารเพล / พัก

 

                        ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.              - (บ่าย) ลงทะเบียน

                        ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.             - ฟังการบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
                                                                ให้กับเยาวชนในยุคโลกาภิวัฒน์  
                                                               
โดย   พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย  หรือ 
                                                                พระครูวินัยธรวัลลภ  โกวิโล
  

                                                               - พิธีปิดการสัมมนาโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลฯ

                                                                                           

ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม