+ ติดตามและแบ่งปันข้อมูล

ส่วนงาน  ส่วนธรรมนิเทศ  (โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน)
ที่          
ศธ ๖๑๐๘.๒/๔๖               วันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
เรื่อง        
แจ้งข่าวการเคลื่อนไหวนโยบายการสอนศีลธรรม
            
ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

เรียน   ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ 

       ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน จัดกิจกรรม 3 D (Democracy - Decency – Drug) โดยได้มาพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อขอคำปรึกษาและขอแรงสนับสนุนจากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้ช่วยสอนศีลธรรมให้เข้มข้นและเป็นระบบมากกว่าเดิม รายละเอียดตามข่าว ๑๙๐/๒๕๕๒ การสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ทาง www.krupra.net นั้น

      ในการนี้คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ได้ดำเนินการประสานใกล้ชิดกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๑๔๑๔) ที่แนบเป็นไฟล์มานี้

    ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศได้ประสานงานแบ่งปันข้อมูลและทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆให้เรียบร้อยด้วย โดยให้ดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ให้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีรายชื่อตามที่แนบเป็นไฟล์มานี้ 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(พระครูวินัยธรวัลลพ  โกวิโล)
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ\
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนิน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน