+ ที่ ศธ 04001_1414 การดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

+ ที่ ศธ 04001_1414 การดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ที่ ศธ 04001/1414                       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                                                      ก
ระทรวงศึกษาธิการ  กทม.10300

10 มิถุนายน 2552

เรื่อง  การดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
     
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนให้พระมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศีลธรรมในโรงเรียนด้วยการ
       1.
สอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนทุกระดับ
       2.
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อธรรมะต่าง ๆ ช่วยครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา
       3.
เป็นผู้นำจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ
       4. จั
ดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน
       5.
ส่งเสริมการดำเนินงานในโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
          
          
เนื่องจากในปีการศึกษา 2552 นี้ ทางมจร.แจ้งว่า ยังไม่ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เกี่ยวกับข้อมูลความต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการดังต่อไปนี้
         1.
จัดให้มีศูนย์ข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกพระและโรงเรียนในการดำเนินงาน
     2.
แจ้งให้สถาบันการศึกษาแจ้งความต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและอำนวยความสะดวกแก่พระที่มาปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนตามที่เห็นสมควร

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

                                                               
ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 


(
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 02-288-5589
โทรสาร 02-281-3907