+ ที่ ศธ 6108_42 ติดตามการกรอกข้อมูลพระสอนศีลธรรม (ติดตามครั้งที่ 2)

+ ที่ ศธ 6108_42 ติดตามการกรอกข้อมูลพระสอนศีลธรรม (ติดตามครั้งที่ 2)

ส่วนงาน ส่วนธรรมนิเทศ
           (โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน)

ที่  ศธ ๖๑๐๘./๔๒     วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒

เรื่อง   ติดตามการกรอกฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม
        ทาง 
www.krupra.net ทั่วประเทศ

เรียน   ผู้รับผิดชอบ www.krupra.net โครงการพระสอน
         ศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ

       ตามที่ได้ขอความร่วมผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยรับผิดชอบทั่วประเทศ กรอกประวัติพระสอนศีลธรรมในโครงการฯ ขึ้นแสดงบน www.krupra.net ตามที่ทราบแล้วนั้น
  
บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมามหาพอสมควร การแสดงผลด้านสารสนเทศประวัติพระสอนศีลธรรมยังแสดงไม่ครบตามจำนวน ๒๐,๔๑๖ รูป ทางส่วนกลางได้เช็ครายละเอียดในแต่ละส่วนแล้ว     หน่วยงานใดยังแสดงไม่ครบ ได้โปรดรีบดำเนินการด่วนภายในสัปดาห์นี้   (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒)   เพราะมีผลต่อการประเมินโครงการฯ รายละเอียดตามตารางติดตามสารสนเทศแสดงจำนวนจำนวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่แนบมาเป็นไฟล์นี้  

(พระครูวินัยธรวัลลพ  โกวิโล)
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนิน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน