+ ที่ ศธ 6108_44 เตรียมงบประมาณอบรม

+ ที่ ศธ 6108_44 เตรียมงบประมาณอบรม

บันทึกข้อความ

 

ส่วนงาน ส่วนธรรมนิเทศ  (โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน)
ที่  ศธ ๖๑๐๘.๒/๔๔                      วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

เรื่อง   เตรียมงบประมาณอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรม
        ในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

เรียน   รองอธิการบดีวิทยาเขต, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน, ประธานหน่วยวิทยบริการ

        ตามที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ให้ครบตามเป้าหมาย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ นี้ ความทราบแล้ว นั้น

       ในการนี้ ทางฝ่ายเลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยงานของท่าน เมื่อคราวมาประชุมสรุปการใช้เงินของโครงการฯ ปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย ได้ทราบและเร่งจัดทำงบประมาณเพื่อจัดอบรมพระสอนศีลธรรมของประจำหน่วยงานของท่าน เสนอขอมาที่ส่วนกลาง ภายในสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งผ่านมา ๑ เดือน ๑๒ วัน แล้ว 

      บัดนี้ ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๒ แล้ว ทางฝ่ายเลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนกลาง ยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากหน่วยงานของท่าน ทำให้ไม่สามารถจัดทำแผนการอบรมและการจัดเตรียมงบประมาณในภาพรวมได้ อีกประการหนึ่งจะได้เตรียมทำงบประมาณเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จัดทำแผนการอบรมส่งมาที่ศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนกลาง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ นี้ ตามแบบของบประมาณที่แนบมาพร้อมกันนี้

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

                     

                          (พระครูวินัยธรวัลลพ  โกวิโล)

                           ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนิน

                     โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน