คำสั่งแต่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตสุรินทร์