+ ที่ ศธ 6108_51 ติดตามการกรอกฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม, สรุปงบประมาณ (ติดตามครั้งที่ 3)

+ ที่ ศธ 6108_51 ติดตามการกรอกฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม, สรุปงบประมาณ (ติดตามครั้งที่ 3)

บันทึกข้อความ

 ส่วนงาน       ส่วนธรรมนิเทศ  (โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน)
ที่  ศธ ๖๑๐๘.๒/ ๕๑                     วันที่
 ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง    ติดตามการกรอกฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม  ทาง http://www.krupra.net 
            และสรุปข้อมูลงบประมาณประจำปี
เรียน   รองอธิการบดีวิทยาเขต, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน, ประธานหน่วยวิทยบริการ

      
 ตามที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ให้ครบตามเป้าหมาย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ นี้ ความทราบแล้ว นั้น
      
ในการนี้ ทางฝ่ายเลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ  ได้กรอกข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในส่วนที่รับผิดชอบไปนั้น โดยอิงฐานข้อมูลงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามเอกสารที่แนบมา บัดนี้ไกล้จะถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรม ทั่วประเทศ ประจำปีซึ่งได้กำหนดไว้ ในวันอังคาร ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ที่จะถึงนี้  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จะได้แจ้งเป็นทางการอีกวาระหนึ่ง 

      
ทางฝ่ายเลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนกลาง ได้ตรวจดูฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทางเว็บไชต์ และที่เป็นข้อมูลเอกสารที่ให้ทางผู้ประสานงานได้ส่งมาให้ ยังไม่ครบตามจำนวนข้อมูลงบประมาณปี ๒๕๕๒ เนื่องจากมีหลายจังหวัดที่ยังขาดอยู่  อีกประการหนึ่งทางส่วนกลางยังไม่ได้รับเอกสารสรุปงบประมาณที่ได้ขอให้ทางรองอธิการบดีวิทยาเขต, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน, ประธานหน่วยวิทยบริการ ทางเว็บ http://www.krupra.net/v2/print.php?url=news_view&id=199  และทั้งที่เป็นจดหมายที่ได้ส่งไปให้ ทั้งนี้ทำให้ไม่สามารถจัดทำแผนการอบรมและการจัดเตรียมงบประมาณในภาพรวมได้ จะได้เตรียมทำงบประมาณเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในสิ้นเดือนถุนายนนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้ช่วยกรอกข้อมูลในส่วนที่ยังขาดอยู่ตามฐานข้อมูลเอกสารที่ได้แนบมานี้ และได้สรุปเอกสารข้อมูลงบประมาณ ส่งมาที่ศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนกลาง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ นี้ ตามแบบของบประมาณที่แนบมาพร้อมกันนี้
      
      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 
 

(พระครูวินัยธรวัลลพ  โกวิโล)
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนิน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

หมายเหตุ :_ ส่งข้อมูลได้ที่ soontorn_22@hotmail.com
 
                      ด่วนมาก ! ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒