+ ที่ ศธ 6108.2_51 นัดประชุม 6 ภาค 23 จังหวัด

+ ที่ ศธ 6108.2_51 นัดประชุม 6 ภาค 23 จังหวัด

ที่ ศธ.6108.2/51

 

 

27 กรกฎาคม 2552

 


 

เรื่อง  นัดประชุม
เรียน  ผู้ประสานงานในภาค 1, ภาค 2, ภาค 3, ภาค 12, ภาค 13, และภาค 14  รวม 23 จังหวัด

       ตามที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเฉพาะส่วนกลาง 23 จังหวัด จำนวน 23 รูป ความทราบแล้วนั้น
      
เพื่อให้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนส่วนกลาง 23 จังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอนัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 23 จังหวัด ในวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว และขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

เรียนมาด้วยความนับถือ

(พระวิสุทธิภัทรธาดา)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการดำเนินงาน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน