เพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวัดประยุรวงศาวาส ภาค 9

รายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขต ภาค 9 ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 52 เข้าร่วมงานสัมมนาวัดประยุรวงศาวาส ภาค 9 ขอนแก่น,กาฬสินธ์,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด

1.พระมหาปกรณ์  โชติปญฺโญ

2.พระมหาสุเทพ ปิยธมฺโม

3.พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์

4.พระครูสารปิยธรรม

5.พระครูกิตติโชติคุณ

6.พระครูสิริสังวรธรรม

7.พระครูเกษมนันทสาร

8.พระมหาโกศล โกศโล

9.พระบุญธรรม  ฐิตเวโท

10.พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์

11.พระมหารัศมี  อาภากโร

12.พระทศพล  ญาณวโร

13.พระสมุห์จริญญา  กนฺตวีโร

14.พระนิคม   กิตฺติภทฺโท

15.พระสุนทร  ปญฺญาธโร

16.พระไชยยนต์  ธีรปญฺโญ

17.พระมหาอุดร  ธีรปญฺโญ

18.พระมหาเอนก  อมรเวโช

19.พระมหาหนูพร   จารุวณฺโณ

20.พระสราวุธ   อานนฺโท

21.พระสุทธิพงษ์  ปุณฺณสกฺโก

22.พระครูปริยัติพัฒนคุณ

23.พระครุประภัสร์อัตรธรรม

24.พระครูวีรธรรมานุศาสน์

25.พระครูวินัยธรภิมินทร์  วรโท

26.พระครูปลัดอุทัย  อุทโย

27.พระมหารันดร  ฐิตปญฺโญ

28.พระปลัดสุดใจ  ฐานิสฺสโร

29.พระ ชนะ  ชยธมฺโม

30.พระ อธิการบุญชู  ปญฺญาธโร

31.พระอธิการอุทัย  สิริคุตฺโต

32.พระมหามีชัย   กิจจสาโร

33.พระครูวิบูลวุฒิกร

34.พระครูพิจิตรสิทธิคุณ

35.พระครูอนุกูลปริยัติการ

36.พระครูปริยัติกิจจานุยุต

37.พระมหาแสวง  สุมํคโล

38.พระครูวชิรคุณาธร

39.พระครูปลัดรุ่งโรจน์  จารุวณฺโณ

40.พระครูใบฎีกาเกศรินทร์  กตคุโณ

41.พระมหาทวี  สิริวฑฺฒโน

42.พระนคร   ปญฺญาวุโธ

43.พระประภากรณ์ ปภสฺสรจิตฺโต

44.พระสิรวิชญ์ อมธมฺโม

45.สามเณรนัฐพงศ์ หมื่นแก้ว

46.สามเณรกิตติชัย ก้อนแก้ว

47.พระปลัดสัตยา ภทฺทรเมธี

48.นายอินตอง ชัยประโคม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙