+ที่ ศธ ๖๑๐๘.๒_๗๖ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรม กทม.เขต ๑ เขต ๒

+ที่ ศธ ๖๑๐๘.๒_๗๖ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรม กทม.เขต ๑ เขต ๒

ที่ ศธ ๖๑๐๘.๒/๗๖

 

 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 

เรื่อง        ขออาราธนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสถานศึกษา สพท. กทม. เขต ๓ เข้ารับการอบรม
รียน       พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กทม. เขต ๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย        ตารางอบรม จำนวน ๑ แผ่น
              ตามที่ท่านได้ปฏิบัติเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต ๒  ความทราบแล้วนั้น
             
เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มความรู้ และนัดพบทำความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขออาราธนาท่านมาลงทะเบียนรายงานตัว รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ ถึง ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามตารางอบรมที่แนบมาพร้อมกันนี้
             
จึงเรียนมาเพื่ออราธนาเข้ารับการอบรม ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

 

เรียนมาด้วยความนับถือ


(พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย