+ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม กรุงเทพมหานคร เขต ๓

+ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม กรุงเทพมหานคร เขต ๓

ประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
(อย่างไม่เป็นทางการ)
ที่ผ่านการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ   ส่วนคณะสงฆ์ภาค ๑  ในรุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
******************

  ๑.  พระครูโสภณพุทธิศาสตร์    วัดปทุมคงคา
 
๒.  พระครูโสภณปริยัตยาทร   วัดปทุมคงคา
 
๓.  พระธานี  ปภสฺสโร   วัดปทุมคงคา
 
๔.  พระมหาจุมพล  อริยวํโส   วัดปทุมคงคา
  ๕.  พระมหาณรงค์ศักดิ์  กิตฺติวุฑฺโฒ   วัดปทุมคงคา
 
๖.  พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ   วัดปทุมคงคา
  ๗.  พระมหาสำราญน้อย  ถิรธมฺโม  วัดปทุมคงคา
  ๘.  พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร   วัดปทุมคงคา
  ๙.   พระมหามานพ  วิมลเมธี   วัดวรจรรยาวาส
๑๐.   พระพล  พลวฑฺฒโณ   วัดทุ่งครุ
๑๑.  พระเอกลักษณ์  จนฺทวํโส   วัดทุ่งครุ
๑๒.  พระครูใบฎีกาภัทรพล  อนุจารี   วัดพุทธบูชา
๑๓.  พระมหาลำพันธ์  ฐิตรตโน   วัดพุทธบูชา
๑๔.  พระมหาอามร  ปญฺญาวโร   วัดพุทธบูชา
๑๕.  พระเอกลักษณ์  ถิรปุญฺโญ   วัดพุทธบูชา
๑๖.  พระมหาสังคม ปญฺญาวุโธ   วัดนางนองวรวิหาร
๑๗.  พระธวัช  วรเตโช   วัดนินสุขาราม
๑๘.  พระสกล  กิตฺติธโร   วัดหนังราชวรวิหาร
๑๙.   พระสงกรานต์  อตฺตทนฺโต   วัดหนังราชวรวิหาร
๒๐.  พระสาริกา  ปญฺญาธโร   วัดหนังราชวรวิหาร
๒๑.  พระมหานรินทร์  เขมจารี   วัดนาคปรก
๒๒.  พระสมพงศ์   ญาณธีโร   วัดนาคปรก
๒๓.  พระมหาธีรวุฒิ  ธีรปญฺโญ   วัดปากน้ำ
๒๔.  พระมหาวิเชียร  ปภสฺสโร   วัดปากน้ำ
๒๕.  พระมหาสงกรานต์  ถิรจิตฺโต   วัดปากน้ำ
๒๖.  พระอำไพ  ชุติปุญฺโญ   วัดม่วง
๒๗.  พระมหาสาธิต  สาธิโต   วัดราชบุรณราชวรวิหาร
๒๘.  พระทองจันทร์  กิตฺติปาโล   วัดรัชฎาธิษฐาน
๒๙.  พระสำราญ  เตชคุโณ   วัดอินทราวาส
๓๐.  พระครูวินัยธรมานพ  กนฺตสีโล   วัดพระเชตุพน
๓๑.  พระครูปลัดจำรัส  อาภาธโร   วัดมหาธาตุฯ
๓๒.  พระธงชัย  จิตฺตกาโร   วัดราชาธิวาสวิหาร
๓๓.  พระนพ  พุทฺธสีโล   วัดดาวคนอง
๓๔.  พระมหาสวัสดิ์  ทสฺสนีโย   วัดทองธรรมชาติ
๓๕.  พระมหาประเสริฐ  อคฺคเตโช   วัดท่าพระ
๓๖.  พระครูศีลวัฒนาภรณ์      วัดประยุรวงศาวาส
๓๗.  พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม   วัดประยุรวงศาวาส
๓๘.  พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ   วัดประยุรวงศาวาส
๓๙.  พระมหาสมควร  ปภาธโร   วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
๔๐.  พระมหาสมภารณ์  วรปุตฺโต   วัดสุทธาราม
๔๑.  พระวิเชียร  วชิรปญฺโญ   วัดสุทธาราม
๔๒.  พระมหาศิวะเสน  ญาณเมธี   วัดสุวรรณ
๔๓.  พระมหาณรินศักดิ์  สจฺจวาที   วัดใหม่พิเรนทร์
๔๔.  พระครูปลัดวิเศษ  กิตฺติโสภโณ   วัดอนงคาราม
๔๕.  พระมหาวิเชียร    ปญฺาวชิโร   วัดดาวดึงษาราม
๔๖.  พระผุน  อาจาโรบาง   วัดเสาธง
๔๗.  พระมนัส  อคฺคธมโม   วัดปฐมบุตรอิศราราม
๔๘.  พระสยาม  อหึสโก   วัดอัมพวา
๔๙.  พระมหาวุฒิชัย  จกฺกวตฺติวํโร   วัดนิมมานรดี
๕๐.  พระมหานิยม  ติสฺสวโร   วัดนิมมานรดี
๕๑.  พระครูสิริปัญญาวิบูล (ปัญญา)   วัดนิมมานรดี
๕๒.  พระมหาชินกร  ขนฺติมโน   วัดนิมมานรดี
๕๓.  พระมหาวิสูตร  วิสุทธิปญฺโญ   วัดนิมมานรดี
๕๔.  พระมหาสุวิสุทธิ์  สุขุโม   วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
๕๕.  พระมหาสมใจ  สุรจิตฺโต   วัดวิมุตยาราม
๕๖.  พระสุธีร์  ฐิตสุวฑฺฒโน   วัดไชยทิศ
๕๗.  พระมหาจีระศักดิ์  จิรสกฺโก   วัดศรีสุดาราม
๕๘.  พระมหาวงศ์ศักดิ์ อาภากโร  วัดทองนพคุณ
๕๙.  พระสุขสันต์     ถาวรธมฺโม   วัดราษฏร์บูรณะ
๖๐.  พระอุดมชัย    วิสุทฺธสาโร   วัดพระยายัง
๖๑.  พระสุพจน์    ปภสฺสโร   วัดสุวรรณาราม
๖๒.  พระมหาขวัญชัย    สิริวฑฺฒโน   วัดชัยพฤกษมาลา
๖๓.  พระมหาวีระ   วีรนาโคชัย   วัดพฤกษมาลา
๖๔.  พระมหาณัฐวุฒิ   ถิรธมฺโม   วัดอรุณราชวราราม
๖๕.  พระสาโรจน์    ธมฺมโร    วัดนาคปรก
๖๖.  พระมหาทรงพล  โฆสิตวณฺโณ   วัดบางโพโอมาวาส
๖๗.  พระสันทัด   สญฺญจิตฺโต   วัดนาคปรก
๖๘.  พระสุริยะศักดิ์    ธมฺมโรจโน   วัดนาคปรก
๖๙.  พระมหาวิเชียร  กิตฺติญาโณ   วัดแจงร้อน
๗๐.  พระสมหมาย  วรธมฺโม   วัดเจ้ามูล
๗๑.  พระมหาทรงยศ    ฐานยุตฺโต    วัดอนงคาราม
๗๒.  พระวีระ    สุนฺทโร   วัดหิรัญรูจีวรวิหาร
๗๓.  พระมหาบุญจันทร์  กิตฺติปญฺโญ   วัดระฆังโฆสิตาราม
๗๔.  พระครูสุนทรวินัยวัฒน์    วัดพุทธบูชา
๗๕.  พระมหานวน   เขมนิวตฺโต   วัดครุฑ
๗๖.  พระมนตรี    อภิปุญโญ   วัดบางขุนเทียนกลาง
๗๗.  พระมหาวชิรวิชญ์   วชิรเมธี   วัดนิมมานรดี
๗๘.  พระมหานภสินธุ์   ยโสธโร   วัดโปรดเกศเชษฐาราม
๗๙.  พระพงษ์ศักดิ์    จิตเวที   วัดสังข์กระจายวรวิหาร
๘๐.  พระอำนาจ    สิริปุญโญ   วัดราชสิทธาราม
๘๑.  พระพรสิทธิ์ธรณ์   สุญาณพุทฺธิ   วัดปากน้ำฝั่งใต้
๘๒.  พระใบฎีกาธีราภิสุทธิ์  สารธมฺโม   วัดโกมุทพุธรัชสี
๘๓.  พระธวัชชัย    ถาวรธมฺโม   วัดเลียบบำรุง
๘๔.  พระเอกชัย   อรินฺทโม   วัดนาคปรก
๘๕.  พระคีรีบูรณ์     อสิญาโณ   วัดใหม่ยายนุ้ย
๘๖.  พระมหาวิชาญ    อุปสนฺโต   วัดใหม่ยายนุ้ย
๘๗.  พระจรัสชัย      สุธมฺโม   วัดพุทธบูชา
๘๘.  พระอดิเรก     เตชวณฺโณ   วัดศาลาแดง
๘๙.  พระอมร   อมโร   วัดสามัคคีสุทธาวาส
๙๐.  พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก  วัดอรุณราชวราราม
๙๑.  พระมหาจันทร์  นรินฺโท    วัดราชคฤห์วรวิหาร
๙๒. พระปรีชา  ฐานิสฺสโร   วัดสุทธาวาส
๙๓.  พระมหาสมบูรณ์   สมฺปุณฺโณ   วัดคฤหบดี
๙๔.  พระครูปลัดสมชาย  ธีรปญฺโญ   วัดคฤหบดี
๙๕.  พระมหาประวัติ   ปิยธมฺโม   วัดม่วงแค
๙๖.  พระหัสกานต์  มหทฺธนปญฺโญ   วัดสังข์กระจายวรวิหาร
๙๗.  พระดวงจันทร์  เขมวีโรบาง   วัดยี่ขัน
๙๘.  พระมหาวิชัย  พุทฺธวิริโย   วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
๙๙.  พระสมพรวชิรปญฺโญ   วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
๑๐๐.พระเสมอ   กลฺยาณธมฺโม   วัดสันติธรรมาราม
๑๐๑.พระครูสังฆรักฆ์เฉลิม    คารโว   วัดคฤหบดี
๑๐๒.พระมหาสมศักดิ์   เตชวโร   วัดนิมมานรดี
๑๐๓.พระมหาธนายุทธ   ชยสิทฺธิเมธี   วัดนิมมานรดี
๑๐๔.พระมหานิรุต   มนฺตภาณี   วัดนิมมานรดี
๑๐๕.พระมหาวิมล   โชติธมฺโม   วัดท่าพระ
๑๐๖.พระครูประทีปธรรมพิมล   วัดจันทาราม
๑๐๗.พระกิติ   ฐิตสาโร   วัดบางบอน
๑๐๘.พระจรูญ   วราสโภ   วัดบางบอน
๑๐๙.พระประเสริฐ   อภิญาโณ   วัดบางบอน
๑๑๐.พระสุวภัณฑ์   สิริวานิชฺโช   วัดบางบอน
๑๑๑.พระวัชระ   วีรพโล   วัดนิลสุขาราม
๑๑๒.พระวิทูล   วรพโล   วัดนิลสุขาราม
๑๑๓.พระมหาสุวีระ   มหาวีโร   วัดม่วงแค
๑๑๔.พระมหาสุนทร   สุนฺทโร   วัดนาคปรก
๑๑๕.พระครูใบฎีกาเชิด    ถิรปญฺโญ   วัดโพธินิมิตร
๑๑๖.พระอรุณ   อภิวฑฺฒโน   วัดขุนจันทร์
๑๑๗.พระนพพร   นริสฺสโร   วัดบางสะแกใน
๑๑๘.สามเณรดนัย   ลุณยา   วัดบางสะแกใน
๑๑๙.พระเกียรติศักดิ์   ปุญญสกฺโก   วัดบางสะแกใน
๑๒๐.พระมหาทวีสุข   สิริภทฺโท   วัดละครทำ
๑๒๑.พระเดชา   คุตฺตสีโร   วัดทุ่งครุ
๑๒๒.พระสุนทรกมล   มณิโชโต   วัดราชบุรณราชวรวิหาร
๑๒๓.พระมหาอ่องคำ   เขมจาโร   วัดยางสุทธาราม
๑๒๔.พระสันติ   เขมจาโร   วัดประยุรวงศาวาส
๑๒๕.พระครูพิพิธรรมภาณ    วัดประยุรวงศาวาส
๑๒๖.พระมหาวัฒนา    จิรวฑฺฒโน    วัดโพธินิมิตร
๑๒๗.พระมหาพุทธินันท์    มหทฺธโน   วัดทุ่งเหียง

***************************