+ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑-๒

+ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑-๒

 ประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
(อย่างไม่เป็นทางการ)
ที่ผ่านการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ   ส่วนคณะสงฆ์ภาค ๑  ในรุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
****************** 

  ๑.    พระครูใบฎีกาสุพจน์    จนฺทสาโร    วัดคู้บอน
 
๒.   พระมหาสุธน    สุธโน   วัดทางหลวง
  ๓.   พระมหาสุพจน์   สุวโจ   วัดทินกรนิมิต
  ๔.   พระมหาเด่นศักดิ์   สุขุมาโล   วัดเทพลีลา
  ๕.   พระครูสังฆวินิต   สทฺธาธิโก   วัดเทพลีลา
  ๖.   พระบรรพต   ญาณปพฺพโต   วัดเทพศิรินทราวาส
  ๗.   พระสุทิศ   เตชธมฺโม   วัดเทวีวรญาติ 
  ๘.   พระครูใบฎีกาสมศรี   ธีรปญฺโญ   วัดบรมนิวาส 
  ๙.   พระสมุห์พรเทพ   ภวฺธมโม   วัดบางเตย
๑๐.   พระครูอุดมจารุวรรณ   จารุวํโส   วัดบำเพ็ญเหนือ
๑๑.   พระมลตรี   มหาปุญฺโญ   วัดบำเพ็ญเหนือ
๑๒.   พระพร้อมพงศ์   ปภสฺสรจิตฺโต   วัดบุญรอดธรรมาราม
๑๓.   พระมหาวิวัฒน์   ธมฺมาวุโธ   วัดเบญจมบพิตร
๑๔.   พระสมร อมโร   วัดโบสถ์   วัดสามเสน
๑๕.   พระมหาชัยรัตน์   ชยวุฑฺโฒ   วัดปทุมคงคา
๑๖.   พระมหาประจักษ์   วฑฺฒโน   วัดประชาศรัทธาธรรม
๑๗.   พระปลัดวชิรสกนธ์   นรินฺโท   วัดพระยาสุเรนทร์
๑๘.   พระกันดิศ   ฐิตญาโณ   วัดพะยอม
๑๙.   พระมหาเดชา จิตญาณเมธี   วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
๒๐.   พระปิยพงษ์   ธีรสมฺปนฺโน   วัดราชผาติการา ม
๒๑.   พระมหาวนัส   กตสาโร   วัดราชสสิงขร
๒๒.   พระมหาสุพจน์   ปญฺญาปทีโป   วัดราชสสิงขร
๒๓.   พระสกล   หฎฺฐจิตฺโต   วัดราชาธิวาสวิหาร
๒๔.   พระวีระยุทธ   กุลวฑฺฒโน   วัดราชาธิวาสวิหาร
๒๕.   พระครูสมุห์นิคม   นาควโร   วัดลาดพร้าว
๒๖.   พระวิชัย   ปญฺญาวโร   วัดวรจรรยาวาส
๒๗.   พระมหาสายัณห์   สิริจนฺโท   วัดวรจรรยาวาส
๒๘.   พระมหาวุฒิพงษ์   ถาวรจิตฺโต   วัดวรจรรยาวาส
๒๙.   พระมหาบุญรัตน์   สุปญฺโญ   วัดเวตวันธรรมวาส
๓๐.   พระรัฐพงษ์   ฐิตวํโส   วัดเวตวันธรรมวาส
๓๑.   พระมหาบุญนาน   อกิญฺจโน   วัดเวฬุราชิณ
๓๒.   พระมหาพีรนัย   กฺลยาณเมธี   วัดสร้อยทอง
๓๓.   พระปรีชา   โชติวโร   วัดสวนส้ม
๓๔.   พระมหาเรืองเดช   ถาวรธมฺโม   วัดสวัดิวารีสีมาราม
๓๕.   พระมหาสุเทพ   สุวฑฺฒโน   วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
๓๖.   พระพินัย   เตชพโล   วัดสะพาน
๓๗.   พระมหาอภิสิทธิ์   วิริโย   วัดสังเวชวิศยาราม
๓๘.   พระมหาชุติภัค   อภินนฺโท   วัดสังเวชวิศยาราม
๓๙.   พระมหาบุญงาม   ฐานทตฺโต   วัดสังเวชวิศยาราม
๔๐.   พระมหาคมกฤช   กิตฺติสาโร   วัดสังเวชวิศยาราม
๔๑.   พระมหาสุรศักดิ์   ขนฺติธมฺโม   วัดสังเวชวิศยาราม
๔๒.   พระมหาศักดิ์ศรี   อมโร   วัดสังเวชวิศยาราม
๔๓.   พระมหาพงษ์ศักดิ์   ปภาธโร   วัดสุทธิวราราม
๔๔.   พระกนกพัฒน์   นาถธมฺโม   วัดสุนทรธรรมทาน
๔๕.   พระมหาสมบัติ   ธีราลงฺกาโร   วัดหัวลำโพง
๔๖.   พระมหาสุวัจน์   สิริภทฺโท   วัดหิรัญรูจี
๔๗.   พระประสิทธิ์   อคฺควณฺโณ   วัดใหม่ทองแสน
๔๘.   พระมหาเดชาธร   เตชธมฺโม   วัดใหม่อมตรส
๔๙.   พระมหาธนเทพ   ปญฺญาวชิโร   วัดอรุณราชวราราม
๕๐.   พระมหายุทธศักดิ์   ฐิตวุฑฺโฒ   วัดอรุณราชวราราม
๕๑.   พระมหาจำนงค์   ขนฺติพโล   วัดอัมพวัน
๕๒.   พระมหาสมภพ   ธมฺมวฑฺโฒ   วัดพระยาทำ
๕๓.   พระมหาอนนท์   ปุญฺญาคโม   วัดปทุมคงคา
๕๔.   พระยุทธ   ญาณเมโธ   วัดหนองจอก
๕๕.   พระกฤษฎา   กตปุญฺโญ   วัดหนองจอก
๕๖.   พระกัมปนาท   สุวีโร   วัดหนองจอก
๕๗.   พระสำนวล   โกวิโท   วัดทางหลวง
๕๘.   พระวิน ปญฺญาธโร   วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
๕๙.   พระเกรียงไกร   ธมฺมสิริ   วัดน้อยนพคุณ
๖๐.   พระมหาถวิล   จารุเตโช   วัดวรจรรยาวาส
๖๑.   พระมหาถวิล   พุทฺธวิริโย   วัดเวตวันธรรมวาส
๖๒.   พระบุญติด   จารุธมฺโม   วัดวิมุตยาราม
๖๓.   พระปลัดวิสุทธิ์ศรี   นนฺทชโย   วัดคู้บอน
๖๔.   พระครูสังฆรักษ์อนันต์   วรปญฺโญ   วัดหนองจอก
๖๕.   พระมหาประจวบ   ฐานจนฺโท   วัดทินกรนิมิต
๖๖.   พระมหาโชคชัย   สุชีโว   
 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
๖๗.   พระแก้วตา   ธีรญาโณ   วัดยานนาวา
๖๘.   พระครูปลัดสิริ   สิริวํโส   วัดราชผาติการาม
๖๙.   พระมหาโอภาส   จนฺทาโภ   วัดราชสิงขร
๗๐.   พระครูใบฎีกาสมชาย   ยสชาโต   วัดลาดพร้าว
๗๑.   พระรัฐพงษ์   ฐิตวํโส   วัดวัดเวตวันธรรมาวาส
๗๒.   พระมหาสุวรรณ   ธมฺมวโร   วัดสังเวชวิศยาราม
๗๓.   พระมหาภูมิรทร์   วรเมธี   วัดราชบุรณราชวรวิหาร
๗๔.   พระมหาบุญส่ง   สุทฺธิญาโณ    วัดราชบุรณราชวรวิหาร
๗๕.   พระมงคล   ฐิตมงฺคโล   วัดอรุณราชวราราม

 

********************