+ มจร.จัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ๒๕๕๒

+ มจร.จัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ๒๕๕๒

          มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ พิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
          อ้างหนังสือกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ ศธ ๖๑๐๐.๑/๑๔๐๖
          เรื่อง
 ขออนุมัติจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวฯ ถึง อธิการบดี

           ความว่า
         
ด้วยวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรงกับวันออกพรรษา ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ให้บริการทั้งด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาและบิรการสังคม เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ประกอบกับสถานที่ตั้งแห่งใหม่เป็นสถานที่อันเหมาะสม เป็นศูนย์กลางของชุมชนระหว่างอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพฯ และปริมณฑล
         
จึงกราบเรียนมาเพื่อขอนุมัติจัดงานทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณรอบพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒        
          ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

**********************